زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت زیست محیطی:

این ایزو که از سری ایزو ۱۴۰۰۰ می باشد، برای ولین بار درسال ۱۹۹۶  توسط کمیته فنی۲۰۷ سازمان بین المللی ایزو انتشار یافت و در سال ۲۰۱۵ آخرین ویرایش بر آن صورت پذیرفت .

هدف از استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی:

هدف اصلی از پیاده سازی و استقرار ایزو ۱۴۰۰۱ توجه ویژه سازمان ها به رعایت الزامات زیست محیطی میباشد که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات منفی و بروز مشکلات زیست محیطی حاصل از فعالیت های صنعتی مورد توجه جدی سازمان های بین المللی قرار گرفته است. سازمان های دارای ایزو۱۴۰۰۱ از مزایای رقابتی نسبت به سایر رقبا و جلب اطمینان مشتریان وهمچنین مزیت هماهنگی با قوانین ملی و بین المللی برخوردار می باشند.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با ما تماس بگیرید.