روش خوب دامپزشکی GVP

هدف از اخذ گواهینامه GVP:

اطمینان از عملکرد صحیح مزارع درنظارت های دامپزشکی و اعتماد به تولیدات و محصولات خروجی

 توضیحات در مورد GVP:

روش خوب دامپزشکی عموماَ براساس Code of GVP اروپا و به عنوان یک سیستم مدیریت کیفیت ویژه در صنایع وابسته دیده می شود، به عبارتی برای استقرار GVP باید بسیاری از الزامات ویژه سیستم های مدیریتی کیفی را رعایت و اجرا نمود.

برخی الزامات GVP عبارتند از:

– سلامتی و رفاه

– تامین نیروی انسانی با صلاحیت و آموزش دیده

– تامین تجهیزات مناسب پایش و کنترل عملیات و فعالیت ها

– رعایت ایمنی و مراقبت های لازم دامپزشکی در انجام فعالیت ها و شناسایی موارد احتمال وقوع خطرات ایمنی و بهداشتی عمومی و بطور خاص رعایت الزامات ایمنی کار با داروهای دامپزشکی، مواد شیمیایی، مواد ضدعفونی کننده وسایر مواد خطرزا

– نحوه برخورد با موارد و حوادث اضطراری و خطرات و تامین کمک های اولیه

– نحوه تجهیز کارکنان، بازدید کنندگان و پیمانکاران فرعی با پوشش مناسب و محافظ

عموماَ سازمان های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GVP می نمایند:

– کلیه فارم های شیلاتی/فارم های پرورش زنبور عسل

– کلیه فارم های دام و طیور

– کلینیک های دامپزشکی

– مراکز جراحی و بیمارستان های دامپزشکی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GVP با ما تماس بگیرید.