روش خوب انبارداری GSP

هدف از اخذ گواهینامه GSP:  

اطمینان از عملکرد صحیح سیستم انبارداری و اعتماد به نگهداری صحیح کالا در انبارها

توضیحاتی در مورد گواهینامه GSP:

روش خوب انبارداری براساس مدل بین المللی امریکائی که بر صلاحیت ۶ فاکتور اصلی انبارداری تاکید دارد، صورت می پذیرد.

فاکتورهای اصلی ارزیابی GSP:

– طراحی و ساخت صحیح انبار از لحاظ Lay-Out و ساختمان

– طراحی و عملکرد صحیح سیستم اطلاعات انبار (Information System)

– طراحی و عملکرد صحیح سیستم پایش انبار (Monitoring System)

– طراحی  و عملکرد صحیح سیستم بهداشتی و مبارزه با آفات در انبار (IPM)

– طراحی و عملکرد صحیح سیستم های FIFO، LIFO (در صورت کاربرد)

– طراحی و عملکرد صحیح سیستم پیشگیری از صدمه دیدگی و خسارت بر اقلام موجود در انبارها و پیشگیری از سرقت و مفقودی و سیستم ردیابی

عموماَ مکان های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GSP می نمایند :

– سردخانه های نگهداری

– باراندازها ، دپوها و محل های نگهداری

– انبار سیستم های حمل و نقل و توزیع

– سیستم انبارداری شرکت های تولید کننده و توزیع کننده

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GSP با ما تماس بگیرید.