روش خوب آزمایشگاه GLP

توضیحاتی در مورد GLP:

روش خوب آزمایشگاهی براساس مدل بین المللی و امریکائی که بر صلاحیت ۵ فاکتور اصلی آزمایشگاهی تاکید دارد، که عبارتند از:

– طراحی صحیح فضای آزمایشگاه

– سیستم مدیریتی آزمایشگاه

– سیستم پرسنلی آزمایشگاه

– تست متدها

– تجهیزات

 

هدف از اخذ گواهینامه GLP:

اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها

 

عموماَ آزمایشگاه های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GLP می نمایند:

– آزمایشگاه های آزمون فنی و مهندسی، غذایی، کشاورزی، صنعت و ساختمان

– آزمایشگاه های کالیبراسیون (این ۵ فاکتور با تغییراتی برای این نوع آزمایشگاه ها کاربرد دارد)

– آزمایشگاه های طبی

– آزمایشگاه های کلینیکی دامی

 

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GLP با ما تماس بگیرید.