رضایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۴

توضیحاتی در مورد ایزو رضایت مشتری:

 ایزو اندازه گیری و پایش رضایت مشتری ISO10004 جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشد که می تواند به رونق کسب وکار شما و ارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتری به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید.

 اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می تواند  به شناسایی فرصت های بهبود سازمان در راهبردها، محصولات، فرایندها و ویژگی هایی که توسط مشتریان با ارزش تلقی می شود کمک نماید.

 ایزو اندازه گیری و پایش رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک های مختلف، به سازمان کمک می کند تا از  نیازهای دلشاد کننده مشتری که معمولاً توسط مشتری بیان نمی شود و برای سازمان ناشناخته است، آگاه شوند.

اهداف :

با بکارگیری این راهنما که از مدرنترین سیستم های بازاریابی و بازار شناسی بین الملل بهره گرفته است در نظر داریم سازمان :

– دائماَ انتظارات مشتریان (فعلی و بالقوه)را شناسائی کند

– سیستم مناسبی برای جمع آوری واقعی و صحیح داده ها را (بدون اثرگذاری) ایجاد نماید

– سیستم علمی را برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد نماید

– بازخورهای مناسبی برای بهبود (اعم از بهبود سازمانی، بهبود محصولات و بهبود خدمات) ایجاد نماید

– در نهایت رضایت مشتری را دائما پایش نماید

مزایای ایزو ISO 10004 برای سازمان ها:

  • کمک به افزایش اثربخشی ایزو مدیریت کیفیت
  • تسریع شناسایی و پاسخگویی به نظرات  مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
  • افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
  • استفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولات
  • افزایش اعتبار سازمان
  • تشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریان
  • برقراری امکان سنجش و اندازه گیری رضایت مشتری
  • تشخیص به موقع توقعات مشتریان

در صورت نیاز به برگزاری دوره ه آموزش ایزو ۱۰۰۰۴ و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ از نهاد ACSبا ما تماس بگیرید.