در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم(۱)

در مورد استاندارد ISO 14046 : 2014 بیشتر بدانیم (۲)
ژانویه 14, 2015
صدور گواهینامه Integrated Crop Management (ICM)از ACS Canada
ژانویه 23, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم(۱) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب ، مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

قسمت اول این استاندارد (ISO 14064 part 1) شامل ۸ بند و ۲۱ زیربند است که در آن علاوه بر معرفی واژه ها ، اصول مرتبط با موجودی (Greenhouse Gas) GHG و سه موضوع کلیدی اجرایی یعنی : تعیین حوزه کاری ، اندازه گیری GHG و تهیه گزارشات مربوطه تشریح میشود.

در مورد تعیین حوزه کاری دو دیدگاه وجود دارد که در آن هم میتوان بصورت اختیاری از بعضی بخشهای عملیاتی صرف نظر نمود وهم اینکه کلیه بخش های مختلف از جمله کم اهمیت ترین آنها را مدنظر قرارداد.

در اندازه گیری موجودی گازهای گلخانه ای بخشی از انتشار گازها بصورت مستقیم بوده که در اثر احتراق سوختهای فسیلی ایجاد می شوند و بخش دیگر بصورت غیرمستقیم محسوب می شوند که حاصل مصرف انرژی یا حمل و نقل خارج از سازمان می باشند، لذا در تعریف حوزه و دامنه کاری ممکن است برخی از موارد غیرمستقیم منظور نگردند.

جهت اندازه گیری موجودی انتشارGHG  یک فرایند تعریف می شود که در آن اولین گام ؛ شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه ای در حوزه تعریف شده می باشد که می بایست روش و متدولوژی اندازه گیری هم مشخص شود. گام بعدی؛ گردآوری داده ها براساس روش تعریفی است. در این مرحله، فاکتورهای انتشار (emission factors) نیز تعیین می شوند. در گام نهایی؛ با استفاده از داده ها و متدولوژی اجرای کار مقادیر گازهایی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم منتشر یا برطرف شده اند مشخص و محاسبه می شوند.

و اما درگزارشات به عنوان آخرین موضوع کلیدی باید ؛ دوره تهیه نتایج در حوزه های هدف گذاری شده ، میزان موجودی با ذکر منابع انتشار گازها و متدولوژی کمی سازی یا اندازه گیری ثبت شوند. در گزارشات باید میزان انتشار انواع گازهای گلخانه ای و هرگونه توضیح تکمیلی در مورد تعیین حوزه کاری و متدولوژی آورده شود. همچنین در گزارش باید به استانداردها ( بطور مثال ISO 14064 ) ، برنامه های مورد نظر جهت برآورد موجودی و لزوم تصدیق گزارش (در صورت تکلیف بودن) توسط مراجع دیگر اشاره شود.

توضیح: واژه موجودی (inventory) مجموع گازهای گلخانه ای منتشره و برطرف شده (کاهش یافته) می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است