در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۷)

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۶)
آوریل 4, 2015
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ میلادی و ترتیبات اجرایی آن ISO 9001:2015
آوریل 13, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۷) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

بند ۵ استاندارد ISO 14064 (part 2) بطور اختصار شامل محتویات زیر می باشد:

۱-۵- کلیات

۲-۵- شرح و تفصیل پروژه GHG ؛ عنوان، اهداف، محل، توصیف پروژه، تکنولوژی، فعالیتها و فرایندهای مرتبط با پروژه، مسئولیتها، ریسکها و مواردی از این قبیل، مطابق الزامات این بند می بایست تعریف و مشخص شوند

۳-۵- تعیین چشمه ها، چاهکها و انباره های گازهای گلخانه ای لحاظ شده در پروژه؛ مطابق الزامات این بند، مسئول پروژه می بایست روش های اجرایی و معیارهای مشخصی جهت تعیین چشمه های انتشار گازهای گلخانه ای، چاهکها و انباره های این گازها ایجاد نماید

۴-۵- تعیین سناریوی خط پایه (baseline scenario) ؛ مسئول پروژه می بایست روش های اجرایی و معیارهایی جهت تعیین سناریوی خط پایه، انتخاب و ایجاد نماید و در این راستا علاوه بر در نظر گرفتن چشمه ها، چاهکها و انباره های مرتبط با سناریوی ترسیمی می بایست میزان دسترسی و محدودیتهای مربوط به داده ها و موضوعات ؛ قانونی، اقتصادی، تکنیکی، اجتماعی و مانند آنها را نیز مدنظر قرار دهد

۵-۵- در این بند مشخصا الزامات مرتبط با تعیین چشمه ها، چاهکها و انباره های گازهای گلخانه ای مرتبط با سناریوی خط پایه تشریح شده است

۶-۵- تعیین و انتخاب روش پایش و یا محاسبه (monitoring or estimating) جهت اندازه گیری میزان انتشار و حذف گازهای گلخانه ای با استفاده از معیارها و روشهای اجرایی برقرار شده

۷-۵- کمی سازی میزان انتشار یا حذف گازهای گلخانه ای؛ مطابق الزامات این بند مسئول پروژه باید معیارها، روش های اجرایی و متدولوژی مناسب را جهت کمی سازی مقادیر انتشاری و حذفی گازهای گلخانه ای ایجاد نماید

۸-۵- کمی سازی و اندازه گیری میزان گازهای گلخانه ای کاهش یافته یا حذف شده در نتیجه اجرای پروژه

۹-۵- مدیریت کیفیت اطلاعات و داده ها؛ مدیریت کیفیت اطلاعات و داده های مرتبط با اجرای پروژه و نتایج حاصله می بایست توسط مسئول پروژه و مطابق روشهای اجرایی مناسب انجام پذیرد

۱۰-۵- پایش پروژه گازهای گلخانه ای؛ مطابق الزامات این بند مسئول پروژه می بایست جهت: تعیین، ثبت، تکمیل و آنالیز داده ها و اطلاعات مهم مرتبط با انتشار و حذف گازهای گلخانه ای مربوط به سناریوی خط پایه و پروژه، روشهای اجرایی یا معیارهایی را برقرار نماید

۱۱-۵- مستندسازی پروژه گازهای گلخانه ای؛ مسئول پروژه باید مراحل و نتایج پروژه را به گونه ای مستند نماید که امکان تصدیق یا صحه گذاری نتایج پروژه و گزارشهای مربوطه فراهم گردد

۱۲-۵- تصدیق یا صحه گذاری پروژه GHG ؛ مسئول پروژه می تواند نتایج پروژه خود را جهت تصدیق و صحه گذاری اعلام نماید که در این صورت می بایست الزامات استاندارد ISO 14064 (part 3) مدنظر قرار گیرد

۱۳-۵- گزارش پروژه GHG ؛ مطابق الزامات این بند، گزارش پروژه باید شامل حداقل اطلاعاتی از قبیل: نام و شرح پروژه، مقادیر گازهای گلخانه ای کاهش یافته، سطح تضمین انتخابی جهت تصدیق و صحه گذاری، سناریوی خط پایه، معیارها و روش های اجرایی و راهنماهای بکار رفته و مانند آن باشد

دیدگاه ها بسته شده است