در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۵)

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۴)
فوریه 14, 2015
اطلاعاتی در مورد FDA وصدور گواهی آن
فوریه 21, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۵) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروزه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

همانطور که قبلا گفته شد استاندارد ISO 14064 از سه بخش تشکیل شده که در نوشتارهای قبلی دو بخش ۱و۳ به اختصار معرفی شدند، لذا در این نوشتار بنا داریم بخش ۲ این استاندارد را نیز مختصرا توضیح دهیم.

استاندارد ISO 14064 (part 2) بر پروژه ای تمرکز دارد که هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و یا بهبود عملیات برطرف سازی گازهای انتشار یافته می باشد. این استاندارد شامل اصول و نیازمندیهایی است که در آن فعالیتهایی از قبیل :

 تعیین سناریوی خط پایه (project baseline scenario) ، پایش ، کمی سازی و گزارش دهی عملکرد پروژه در مقایسه با سناریوی خط پایه صورت می پذیرد. لازم به توضیح است که سناریوی خط پایه در واقع معرف وضعیت میزان انتشار و یا برطرف شده گازهای گلخانه ای، در صورت عدم تعریف و بکارگیری پروژه نامبرده می باشد لذا کاملا فرضی است لیکن تعیین آن چالش برانگیز بوده و می بایست با استفاده از اطلاعات و راهنماهای مرتبط انجام پذیرد.

نتایج پروژه گازهای گلخانه ای می تواند طبق استاندارد ISO 14064 (part 3) مورد ارزیابی و تصدیق قرارگیرد.

عملا اجرای پروژه بر اساس اصول و نیازمندیهای این استاندارد شامل دو فاز ؛ برنامه ریزی و اجراء می باشد که در فاز اول تعریف سناریوی خط پایه و تعیین چشمه ها ، چاهکها و انباره های گازهای گلخانه ای و در فاز دوم پایش، کمی سازی، مستندسازی و گزارش دهی نتایج پروژه به انضمام مدیریت کیفیت داده ها و اطلاعات انجام می پذیرد.

این استاندارد دارای ۵ بند ، ۵۰ زیربند و ۲ ضمیمه می باشد. ضمیمه A دربرگیرنده خطوط راهنمایی است که ارتباط بین محتوای استاندارد موجود و پروتکل کیوتو را روشن می سازد تا مجری و مسئول پروژه را در نحوه اجرای پروژه یاری دهد.

همچنین در ضمیمه B جدول مقادیر GWP (Global Warming Potential) که توسط IPCC در سال ۱۹۹۶ تهیه گردیده، به ثبت رسیده است.

دیدگاه ها بسته شده است