در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۴)

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۳)
فوریه 4, 2015
در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۵)
فوریه 21, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۴) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژ ه های کیفیت ساختمان و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

در ادامه معرفی محتوا و الزمات استاندارد ISO 14064 (part 3) به تشریح مابقی بندهای آن می پردازیم.

۴- ۳- لزوم تعیین دامنه، سطح تضمین ، اهداف، معیارهای پذیرش و دقت ارزیابی و توافق آن با کارفرما را متذکر می شود.

۴- ۴- اصول و الزامات مربوط به تدوین برنامه های تصدیق و صحه گذاری و همچنین نمونه برداری(sampling)  تشریح می شود. دراین برنامه ها علاوه بر دامنه، اهداف، معیارهای پذیرش و مانند آن ، متدولوژی و ریسک های بروز خطا و اشتباه در نمونه برداری منظور می گردد.

۴- ۵- این بند الزامات ارزیابی سیستم تهیه داده ها و اطلاعات و نحوه کنترل آنها را تشریح می کند. روشها و متدهای جمع آوری و پردازش اطلاعات ، کنترلهای اعمال شده روی آنها ، نحوه مستندسازی و تهیه گزارشات و غیره مطابق الزامات این بند ممیزی می شوند.

۴- ۶- در این بند الزامات مربوط به ارزیابی داده ها و اطلاعات مندرج است. مطابق این بند ارزیابی ها باید بطور دقیق بر روی روشهای جمع آوری شواهد، نحوه انجام محاسبات، صحت، دقت و شفافیت گزارشها صورت پذیرد.

۴- ۷- الزامات مرتبط با مقایسه و ارزیابی داده ها و اطلاعات با معیارهای پذیرش (acceptance criteria) در این بند توضیح داده شده است. معیارهای پذیرش مانند استانداردهای معرفی شده یا برنامه GHG می تواند مبنای توافق شده جهت مقایسه اطلاعات و گزارشهای تهیه شده با مندرجات آنها باشد که در این صورت براساس الزامات این بند می بایست مقایسه و ارزیابی های لازم به عمل آید.

۴- ۸- تشریح کننده الزامات مربوط به ارزیابی نهایی اظهارنامه GHG می باشد.

۴- ۹- این بند دربرگیرنده الزامات مرتبط با صدور گواهینامه تصدیق و صحه گذاری و محتویات آن است.

۴- ۱۰- حفظ و نگهداری سوابق ارزیابیها مطابق توافقات به عمل آمده با کارفرما تذکر داده شده است.

۴- ۱۱- تصدیق کننده یا صحه گذارنده باید شواهد و اطلاعات لازم را در دسترس داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اشکال در نتایج تصدیق و صحه گذاری پس از صدور گواهینامه یا بیانیه،  بتواند براساس آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

لازم به توضیح است که در ادامه متن این استاندارد، راهنمای آن به چاپ رسیده که حاوی مطالب بسیار مفیدی در خصوص تشریح بندهای استاندارد و ذکر مثالهای مرتبط می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است