در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۳)

در مورد استاندارد ISO 14046: 14046 بیشتر بدانیم (۴)
ژانویه 31, 2015
در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۴)
فوریه 14, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۳) | Ics ایران

یادداشتی از فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

همانگونه که قبلا عنوان شد، استاندارد ISO 14064 (part 3) شامل نیازمندیها و خطوط راهنمایی است که هر گونه اظهار یا ادعای مراکز و سازمانها را مبنی بر اندازه گیری گازهای گلخانه ای را مورد تصدیق یا صحه گذاری (verification or validation) قرار میدهد. در این دو نوشتار (موجود و بعدی) بنا داریم که چارچوب این استاندارد را مختصرا تشریح نمائیم.

استاندارد ISO 14064 (part3) دارای چهار بند است که بندهای ۱ و ۲ به ترتیب دامنه و مفاهیم را شامل شده و بند ۳ به توصیف مشخصات تصدیق کننده یا صحه گذار که قرار است نتایج یک اظهارنامه را بصورت موثر بررسی و تصدیق یا صحه گذاری نماید می پردازد. در این بند اصولی مانند؛ استقلال، خصوصیات اخلاقی، بی طرفی و انصاف ، داشتن مهارت مدنظر قرار می گیرد.

 بند ۴، الزامات مرتبط با امور تصدیق و صحه گذاری را توضیح میدهد که شامل ۱۱ زیربند به شرح ذیل است:

۴-۱- به خصوصیات فردی تصدیق کنندگان یا صحه گذارندگان می پردازد، مانند: کفایت و شایستگی، استقلال ، اخلاق و دقت.

۴-۲- فرآیند تصدیق و صحه گذاری بصورت شماتیک تشریح می شود که به ترتیب عبارتند از:

       الف) توافق با کارفرما یا درخواست کننده بر روی موضوعات: دامنه، سطح تضمین، اهداف، معیارهای پذیرش و دقت انجام کار

       ب) تعیین محور و برنامه های تصدیق یا صحه گذاری و همچنین نحوه نمونه برداری

       ج) ارزیابی سیستم تهیه و کنترل اطلاعات و داده ها

       د) ارزیابی اطلاعات و داده ها

       ه) مقایسه و ارزیابی داده ها و اطلاعات با معیارهای پذیرش

       و) ارزیابی نهایی  اظهارنامه GHG

        ز) صدور گواهینامه تصدیق یا صحه گذاری

 در نوشتار بعدی مابقی الزامات یعنی بندهای ۴-۳ تا ۴-۱۱ که در واقع همان بندهای ۴-۲ الف تا ۴-۲- ز می باشد، معرفی خواهند شد.

دیدگاه ها بسته شده است