در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۵)

اطلاعاتی در مورد FDA وصدور گواهی آن
فوریه 21, 2015
صدور گواهینامه رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی GHAP از ASC Canada
مارس 2, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۵) | Ics ایران

یادداشتی از آقای مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب سیستم زیست محیطی ICS

در نوشتار قبلی نمونه هایی از راهکارهای کاهش مصرف آب در بخشهای صنعتی ذکر شد. در ادامه نمونه های دیگری از این راهکارها در حوزه کشاورزی و بخشهای دولتی معرفی می گردند که از خروجیهای موضوع WFA (Water Footprint Assessment) بوده و براساس نیازمندیهای استاندارد ISO 14046:2014 صورت می پذیرد.

در کشاورزی اهداف و اقدامات زیر می تواند کمک شایانی به کاهش ردپای آب (Water Footprint) در این حوزه بنماید:

الف- کاهش آب سبز (green water reduction)

–         افزایش بهره وری زمین کشاورزی و استفاده بهینه از آب باران یا green water

–         کاهش تبخیر آب سطح خاک با انجام عملیات مالچ پاشی (Mulching)

ب- کاهش آب آبی (blue water reduction)

–         استفاده از روشهای بهتر آبیاری که در آن تبخیر کمتری صورت پذیرد

–         انتخاب آندسته از محصولات کشاورزی که با آب و هوای منطقه سازگارتر بوده و نیاز کمتری به آبیاری دارد

–         افزایش بهره وری آبیاری بجای بهره وری زمین کشاورزی

–         بهبود جدول آبیاری از طریق بهینه سازی زمان و حجم عملیات فوق

–         کاهش میزان تبخیر در مخازن و مسیر توزیع آب

ج- کاهش آب خاکستری (grey water reduction)

–         کاهش یا حذف مواد شیمیایی (کود و سم)

–         بهبود زمانبندی و تکنیک استفاده از مواد شیمیایی به منظور کاهش میزان این مواد در آب و خاک

در نوشتار بعدی راهکارهای حوزه دولتی ارائه خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است