در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۱)

استاندارد ISO 14046:2014 منتشر شد.
ژانویه 7, 2015
صدور گواهی ACS Canada با ممیزی ایزو ISO 14064:2006
ژانویه 12, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۱) | Ics ایران

(Water footprint (WF

انسان به دو گونه بر آب تاثیر گذار است ؛ الف) مصرف  ب) آلوده سازی،  لذا مادامی که انسان از آب در امور مختلف ؛ آشامیدن ، شستشو ، بهداشت، آبیاری، کشاورزی، تولید و غیره بهره برداری می کند ضمن مصرف آب ، آن را نیز آلوده می کند.

در سالهای اخیر مطالعات زیادی در خصوص نحوه مصرف آب در امر تولید و زنجیره تامین به عمل آمده که نشانگر مصارف چشمگیر مستقیم و غیرمستقیم از آب و آلوده سازی آن می باشد که نسبت به آن آگاهی کمی وجود داشته و با دقت ارزیابی نشده است.

اطلاعات مفید پشت پرده تولید و زنجیره تامین محصولات اولین بار در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و به تدریج خصوصیت جهانی بودن آب تازه و نیاز به همکاری مشترک و استراتژیک جهانی جهت حفاظت از این منبع ارزشمند و حیاتی به نام “Blue gold” اشاعه و توسعه پیدا کرد.

تفکر جهانی بودن منابع آب و استفاده بهینه از آن در زنجیره تولید،  شاید باعث ترویج تفکر کشت و کار کتان در کشورهای چین ، هند و پاکستان و تولید لباس در صنعت نساجی مالزی و استفاده از این محصول در کشورهای اروپایی شده و به دنبال آن ممکن است استراتژیهای جدید فرامنطقه ای در سطوح دولتها ، سازمانها و صنایع بکار بسته شود.

مفهوم Water footprint (WF) اولین بار توسط Hoekstra در سال ۲۰۰۲ مطرح شد و به معنی شاخصی از مصرف آب تازه ، نه تنها بطور مصرف مستقیم، بلکه با در نظر گرفتن میزان مصرف غیرمستقیم آن نیز می باشد. WF مصرف آب را در کل زنجیره تامین مواد و محصول محاسبه میکند و یک شاخص چند بعدی است که علاوه بر مصرف حجم آب در زنجیره تامین، احجام معادل در میزان آلوده سازی آب را نیز به حساب می آورد. همچنین در WF تمام صورتهای آب مصرفی در حالتهای مختلف جغرافیایی و یا موقت بودن ( از لحاظ زمانی) مدنظر قرار میگیرد.  بنابراین جهت محاسیه کل مصرف آب در تولید و زنجیره تامین آن ، رد پای آب به شکل های مختلف : آب سطحی، آب زیر زمینی، تبخیر، تلفات، برگشتی ها به منابع آبی، بارانی که بصورت رطوبت در خاک ذخیره می شود و اشکال مختلف آلودگی آن ردیابی و تعیین می شود و برآورد Water footprint در قالب اندازه گیری مقدار آب مصرفی در سه حالت زیر صورت می پذیرد:

۱- آب آبی (Blue water) : آب سطحی و زیرزمینی

۲- آب سبز (Green water) : آب باران موجود در خاک

۳- آب خاکستری (Grey water) : آب آلوده

دیدگاه ها بسته شده است