تفکر استراتژیک و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (بخش اول)

صدور گواهی نامه استاندارد EXCiPACT مرتبط با صنایع دارویی
اکتبر 31, 2016
تفکر استراتژیک و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (بخش دوم)
نوامبر 6, 2016

تفکر استراتژیک و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (بخش اول) | Ics ایران

تفکر استراتژیک از دیدگاه کلی نوعی “شناخت و درک” است که کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود، ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف شود و تلاطم بازار کسب و کار درک شود و برای پاسخ گوئی به این شرایط، راهکارهای نوع آورانه و ارزش آفرین ایجاد شود.

 کن ایچی اومی در کتاب ” تفکر طراح استراتژیک” نوشته است، اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هرچقدر به پرسنل فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.

تفکر استراتژیک سازمان و مدیر ارشد را قادر می سازد:

–          درک کند چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و چرائی آن از جمله اهداف کیفی مورد نظر ایزو ۹۰۰۱

–          درک کند چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر نیست و چرائی آن.

–          چگونه عواملی موثر برای مشتری ارزش آفرینی می نمایند؟ از جمله الزامات تمرکز بر مشتری مورد نظر ایزو .۹۰۰۱

–          منابع مادی و غیرمادی سازمان برای تحقق این عوامل و دستیابی به اهداف بکار گرفته شود، از جمله الزامات تامین منابع مورد نظر ایزو ۹۰۰۱٫

–          خصوصیات میزان رقابت و رقبا را به موقع تشخیص دهند.

–          مدل ذهنی خاصی خود را ایجاد کند که مبنای تصمیم گیری روزانه و جهت گیری کلی سازمان باشد، از جمله الزامات  تعیین اهداف و جهت گیری سازمان مورد نظر ایزو ۹۰۰۱٫

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است