بخش چهارم الزامات مدیریت انرژی ایزو ISO 50001

بخش سوم:الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ISO 50001
نوامبر 1, 2015
صدور گواهی استاندارد سیستم مدیریت دارایی ISO 55000از ACS Canada
نوامبر 16, 2015

بخش چهارم الزامات مدیریت انرژی ایزو ISO 50001 | Ics ایران

۴-۴ طرح ریزی انرژی

۴-۴-۱ کلیات

سازمان باید یک فرآیند طرح ریزی انرژی را مدون و جاری نماید.طرح ریزی انرژی باید با خط مشی انرژی سازگار بوده و منجر به فعالیت های گردد که به طور مداوم عملکرد انرژی را بهبود می بخشند.

طرح ریزی انرژی باید در برگیرنده بازنگری فعالیت هایی که بر عملکرد انرژی سازمان تاثیر دارند باشد.

یادآوری ۱-شمایی از طرح ریزی انرژی در شکل الف-۲ نشان داده شده است.

یادآوری ۲- در دیگر استاندارد های ملی یا منطقه ای مفاهیمی همچون شناسایی و بازنگری جنبه های انرژی یا مفهوم صورت وضعیت انرژی در مفهوم بازنگری انرژی آمده است.

۴-۴-۲ الزامات قانونی و سایر الزامات

سازمان باید الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزاماتی که در ارتباط با بازدهی،مصرف و کاربری انرژی مصوب شده اند را شناسایی و اجرا نموده و به آن ها دسترسی داشته باشد.

سازمان باید چگونگی کاربرد این الزامات را برای کاربری،مصرف و بازدهی انرژی تعیین نماید و باید اطمینان حاصل نماید که الزامات قانونی و دیگر الزاماتی که مصوب شده اند در ایجاد،اجرا و برقرار نگه داشتن سیستم مدیریت انرژی در نظر گرفته شده اند.

الزامات قانونی و دیگر الزامات باید در فصول زمانی معین بازنگری شوند.

۴-۴-۳ بازنگری انرژی

سازمان باید بازنگری انرژی را تدوین،ثبت نموده و برقرار نگهدارد.روش ها و معیارهای مورد استفاده برای تدوین بازنگری انرژی باید مدون شوند.برای تدوین بازنگری انرژی سازمان باید:

الف)مصرف و کاربری انرژی را بر اساس اندازه گیری و سایر داده ها تجزیه و تحلیل نماید،یعنی :

–        منابع کنونی انرژی را شناسایی نماید؛

–        مصرف و کاربری گذشته و حال انرژی را ارزیابی نماید؛

ب) مواد بارز کاربری انرژی را بر اساس مصرف و کاربری انرژی شناسایی  تعیین نماید،یعنی :

–        امکانات،تجهیزات،سیستم ها،فرآیندها و کارکنانی که برای یا از طرف سازمان کار می کنند و اثر قابل توجهی بر مصرف و کاربری انرژی دارند را شناسایی نماید؛

–        دیگر موارد موثر بر کاربری بارز انرژی را شناسایی نماید؛

–        عملکرد کنونی انرژی در امکانات؛تجهیزات؛سیستم ها و فرآیندهای بارز شناسایی شده مرتبط با کاربری انرژی را تعیین نماید؛

–        مصرف و کاربری آتی انرژی را برآورده نماید.

پ)فرصت های بهبود عملکرد انرژی را شناسایی،اولویت بندی و ثبت نماید.

یادآوری فرصت های بهبود می تواند مربوط به منابع بالقوه انرژی،استفاده از انرژی تجدید پذیر یا دیگر منابع جایگزین انرژی همچون  انرژی بازیافتی باشد.

بازنگری انرژی باید در فواصل زمانی معین و در صورت تغییرات عمده در امکانات،تجهیزات،سیستم ها یا فرآیند به روز شود.

دیدگاه ها بسته شده است