بازرسی فنی و بهداشتی واردات

شـــرکــــت ICS Great Middle East دارای مجـوز فعالـیت همـکاری در زمینـه ممیـزی واحدهای تولیدی خارج از کشور در زمینـه های تولیـدات مـواد غـذائی، آشامیـدنـی، آرایشـی و بهداشتـی و بازرسـی دیداری فروش آزاد در خــارج از کشـــور از تــاریــخ 25/12/1394 دارا میباشد

برای مشاهده اطلاعات بیشتر، به این قسمت مراجعه نمایید.