ایمنی و بهداشت شغلی – مدیریت زیست محیطی – نفت، گاز پتروشیمی – مدیریت انرژی

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره (روز)

۱

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استاندارد  ISO45001:2017

۳

۲

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی برمبنای استانداردISO 14001 :2015

۳

۳

سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی برمبنای استانداردISO
۱۴۰۰۱ :۲۰۱۵
مرجع صدور گواهینامه (Exemplar Global-USAS)

۵

۴

آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست برمبنای استانداردHSE

۳

۵

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست برمبنای استانداردHSE
مرجع صدور گواهینامه USAS

۵

۶

دوره آموزشی الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی «استاندارد ISO50001:2011»

۳

۷

آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی  ISO TS29001:2010

۲

۸

ممیزی داخلی سیستم  استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی  ISO TS29001:2010

۲