ایمنی غذا PAS 220

پیش نیازی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی – PAS 220:

این شرکت دارای تجربه ۱۷ ساله در امر آموزش و صدور گواهینامه بهداشت و ایمنی مواد غذایی می باشد. سوابق ابتدایی این شرکت در مدیریت پروژه HACCP-GLP خاویار شیلات ایران در سالهای ۷۶-۷۷ شمسی و برگزاری صدها دوره آموزشی در دانشگاه های کشور، سازمان غذا و داروی کشور، انستیتو تغذیه و انجمن صنایع غذایی و صدور صدها گواهینامه سیستم HACCP-GMP در ایران، عراق و آسیای میانه برای صنایع غذایی از سوابق این شرکت می باشد.

توضیحاتی در ارتباط با PAS 220:

در ISO 22000 الزامات خاص ایمنی مواد غذائی هر سازمان در زنجیره مواد غذائی، تدوین شده است. در این الزامات هر سازمان باید برای کمک به کنترل خطرات ایمنی مواد غذائی، برنامه های پیش نیازی (PRP) را ایجاد، اجراء و حفظ نماید.

در PAS 220 مشخصه فنی طراحی سیستم های پشتیبانی مدیریتی در مواجه با الزامات ISO22000 در نظر گرفته شده و الزامات این برنامه ها به تفکیک تنظیم و تدوین شده است.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه PAS220  با ما تماس بگیرید.