الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش سوم

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش دوم
نوامبر 8, 2016
الزامات سیستم های مدیریت زیست محیطی BS EN ISO 14001:2015
نوامبر 12, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش سوم | Ics ایران

۰-۳-۲    تفکر ریسک-بنیان

تفکر ریسک-بنیان (پیوست الف را ببینید) برای دست یابی به سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، بسیار لازم است. مفهوم تفکر ریسک بنیان در ویرایش های پیشین این استاندارد بین المللی تصریح شده است مانند اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع عدم انطباق های بالقوه، تحلیل عدم انطباق هایی که روی داده اند و تعریف اقدامات مقتضی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن.

برای انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، یک سازمان نیاز دارد تا اقداماتی را با در نظر گرفتن ریسک ها و فرصت ها ، طرح ریزی و اجرا نماید.تعیین ریسک ها و فرصت ها، بنیانی را برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، حصول نتایج بهبود یافته و پیشگیری از آثار منفی فراهم می آورد.

فرصت ها می تواند ناشی از نتیجه ی یک وضعیت دلخواه در دست یابی به یک نتیجه ی مورد نظرباشد، به عنوان مثال مجموعه ای از شرایط که به سازمان اجازه می دهد که مشتری را جذب نماید، محصولات و خدمات جدید را توسعه دهد، ضایعات را کاهش دهد یا بهره وری را افزایش دهد. تمامی این فرصتها می توانند شامل ریسک مورد انتظار هم باشند. ریسک، اثر عدم قطعیت بوده و هر عدم قطعیتی می تواند آثار مثبت یا منفی داشته باشد. یک انحراف مثبت ناشی از ریسک، می تواند فرصتی را فراهم کند اما همه ی تاثیرات مثبت ریسک، منجر به فرصت نمی شوند.

۰-۲            ارتباط با سایر استانداردهای مدیریتی

این استاندارد بین المللی ساختار توسعه ای سازمان ISO را با هدف بهبود یکپارچگی باسایر استانداردهای بین المللی و برای سیستم های مدیریتی به کار می گیرد .

این استاندارد بین المللی، یک سازمان را در استفاده از رویکرد فرآیندی، همراه با چرخه ی PDCA و تفکر ریسک بنیان، توانمند می کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای مدیریتی یکپارچه نماید.

این استاندارد بین المللی با ISO 9000 ,ISO 9004 دارای ارتباطات زیر است:

–   ISO 9000 سیستم مدیریت کیفیت-اصول و واژگان، پیش زمینه ای برای درک و اجرای مناسب الزامات این استاندارد بین المللی را ارائه می کند.

–   ISO 9004 مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان-یک رویکرد مدیریت کیفیت، راهنمایی برای سازمان هایی است که مد نظر دارند که فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی حرکت نمایند.

پیوست “ب” جزئیاتی از سایر استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت را که کمیته ISO/TC 176 تهیه نموده است ، ارائه می دهد.

این استاندارد بین المللی دربرگیرنده الزامات خاص برای سایر سیستم های مدیریتی همانند مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یا مدیریت مالی نمی باشد.

دیدگاه ها بسته شده است