ایزو ۹۰۰۱

ایزو مدیریت کیفیت – ایزو ۹۰۰۱

در سال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود. آخرین بازنگری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۱۵انجام شده است . هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان اثبات توانایی پایدار آن سازمان در تامین محصولاتی مطابق بانیازمندی های مشتری و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیری موثر نظام و فرآیند هایی برای بهبود مداوم آن و تضمین برآوردن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتری، رضایت مشتریان را ارتقاء می بخشد.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت کیفیت ۹۰۰۱

 • بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها
 • شفافیت فرایند ها و شاخص ها در سازمان
 • جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت ها ی برنامه ریزی شده و سیستماتیک
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های سازمان در فضای تجاری
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده های مدیریتی و کارکنان)
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری) و در فضای مختلف تجاری
 • افزایش توان رقابت در عرصه تجاری
 • ایجاد سیستم یکنواخت و پایدار
 • ایجاد نظم و انضباط سیستمی وفنی
 • مستند کردن فرایندها و دانش سازمان (با خروج افراد سازمان دچار مشکل نخواهد شد چرا که با بکارگیری مدیریت دانش KM، دانش افراد به صورت مکتوب در سازمان وجود دارد)
 • افزایش رضایت مشتریان
 • قابلیت ردگیری و شناسایی علت نارسایی های درون سازمان ( عدم انطباقهای بوجود آمده)
 • کنترل سازمان بوسیله آمار حقیقی استخراج شده از عملکرد سازمان و ایجاد توان تصمیم گیری صحیح برای مدیران

برای اگاهی بیشتر از الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ ،آکادمی ICS کتاب جیبی ترجمه الزامات را که توسط دکتر علی مبارکی ترجمه و چاپ شده است را ارائه می نماید.در صورت نیاز به دریافت این کتاب و یا برگزاری دوره های آموزشی و یا صدور گواهینامه ISO 9001:2015 بین المللی ACSبا اعتبار IAS-IAF با ما تماس بگیرید.