الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش دوم

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو BS EN ISO 9001:2015
نوامبر 7, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش سوم
نوامبر 12, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش دوم | Ics ایران

تفکر ریسک بنیان ، یک سازمان را قادر می سازد تا عواملی که می توانند باعث انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت سازمان از نتایج طرح ریزی شده ، شوند را تعیین و کنترل های پیشگیرانه ای را تعیین نماید تا اثرات منفی را به حداقل کاهش و از فرصت هایی که به وجود می آروند، بیشترین بهره را ببرد (بند الف ۴ را ببینید).برآورده سازی پیوسته الزامات و درنظرگرفتن نیازها و انتظارات آینده، چالشی برای سازمان در محیطی دائما پویا و پیچیده را مطرح می نماید. برای دست یابی به این هدف، سازمان ممکن است تشخیص دهد که ضروری است تا شکل های گوناگون بهبود را علاوه بر اصلاحات و بهبود مداوم به کار گیرد مانند تغییرات مقطعی[۱]، نوآوری و تجدید سازماندهی[۲].

در این استاندارد بین المللی، از کلمات زیر استفاده می شوند:

–   «باید[۳]» یک الزام را نشان می دهد،

–   «توصیه می شود / بهتر است[۴]» یک توصیه را نشان می دهد،

–   «ممکن است[۵]» یک اجازه را نشان می دهد،

–   «می تواند[۶]» یک احتمال یا یک قابلیت را نشان می دهد.

اطلاعات علامت گذاری شده با «یادآوری» با هدف راهنمایی در درک بهتریا شفاف سازی الزام مربوطه است.

۰-۲            اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بین المللی بر پایه اصول مدیریت کیفیت توصیف شده در ISO 9000 بنا شده است . که شامل تشریح و توضیحی برای هراصل، منطقی از چرایی مهم بودن هر اصل برای سازمان، برخی مثال از مزایای مرتبط با هر اصل و مثال هایی از اقدامات برای بهبود عملکرد سازمان هنگام اعمال آن اصل می باشد.

اصول مدیریت کیفیت عبارتند از:

–   مشتری مداری[۷]

–   رهبری

–   مشارکت[۸] کارکنان

–   رویکرد فرآیندی

–   بهبود

–   تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

–   مدیریت روابط[۹]

.۰-۳           رویکرد فرآیندی

۰-۳-۱  کلیات

این استاندارد بین المللی، به کارگیری رویکرد فرآیندی را با هدف افزایش رضایت مشتری و از طریق برآورده سازی الزامات مشتری هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج می نماید. الزاماتِ به خصوص که اساسا بر به کارگیری یک رویکرد فرآیندی مورد توجه قرار گرفته در ۴-۴ اشاره شده است.

درک و مدیریت فرآیندهای به هم مرتبط، به عنوان یک سیستم، به اثربخشی[۱۰] و کارایی[۱۱] سازمان در دست یابی به نتایج موردنظر، کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را در کنترل روابط متقابل[۱۲] و وابستگی های متقابلِ[۱۳] در میان فرآیندهای سیستم، توانمند می کند به طوری که عملکرد کلان سازمان می تواند ارتقاء یابد.

رویکرد فرآیندی، تعریف و مدیریتِ سیستماتیکِ فرآیندها و تعاملات آن را برای دست یابی به نتایج مورد انتظار در انطباق با خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان ارایه می دهد. مدیریت فرآیندها و سیستم به عنوان یک کُل، می تواند با استفاده از چرخه ی PDCA     (۰-۳-۲ را ببینید) با تمرکز کلان بر تفکر ریسک-بنیان (۰-۳-۳ را ببینید) و با هدف بهره گیری از  منافع حاصله از فرصت ها و پیشگیری از نتایج بر خلاف انتظار، به دست آید.

به کارگیری رویکرد فرآیندی در سیستم مدیریت کیفیت، موارد زیر را توانمند می سازد:

الف) درک و پایداری در برآورده سازی الزامات،

ب) درنظر گرفتن فرآیندها از لحاظ ارزش افزوده،

ت ) دست یابی به عملکرد فرآیندی اثربخش،

ث ) بهبود فرآیندها بر پایه ی ارزیابی داده ها و اطلاعات.


[۱] Breakout Changes

[۲] Re-organization

[۳] Shall

[۴] Should

[۵] May

[۶] Can

[۷] Customer Focus

[۸] Engagement

[۹] Relationship Management

دیدگاه ها بسته شده است