چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش
آوریل 16, 2014

ایزو ۲۲۰۰۰ ، واکنش در شرایط اضطراری | Ics ایران

بسیاری از مشاورین محترم و یا مدیران تضمین کیفیت /راهبران تیم ایمنی مواد غذایی درخواست راهنمایی برای تدوین روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری دارند.

لذا با کسب اجازه از مدیریت شرکت ICS ، یک نمونه از این روش ذیلا ایفاد گردیده است

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

آتش سوزی

مسئول ایمنی کارخانه نگهبان

تماس با اداره آتش نشانی ۱۲۵ و اطلاع وضعیت به آنها

تماس با مدیر ارشد داخلی……تلفن همراه……تلفن منزل……….

تخلیه مواد اولیه و محصولات در اسرع وقت در صورت امکان

ترور میکروبی

خرابکاری عمومی

مسئول ایمنی کارخانه

نگهبانان

فرد ناظر

۱- اطلاع به سرپرست ایمنی و حفاظت کارخانه

۲- تماس با مدیر ارشد جهت کسب تکلیف و معرفی خرابکار

۳- تماس با نیروی انتظامی با شماره ۱۱۰

۴- تعیین شدت میزان و نوع خرابکاری و اطلاع به نماینده مدیریت/ راهبر تیم ایمنی

۵- تشکیل جلسه تیم ایمنی به صورت اضطراری

۶- تدوین اقدامات اصلاحی و اصلاح و تعیین میزان خسارت و تعیین تکلیف ضایعات

۷- ثبت سوابق

۸- گزارش به مدیریت ارشد جهت تصمیم گیری برای عدم تکرار موارد مشابه

راهبر تیم/ نماینده مدیریت

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

قطع آب و برق و گاز

نگهبان

مسئول فنی یا پرسنل فنی یا پرسنل شیفت

۱- تماس با اداره آب به شماره های………

اداره برق به شماره های……..

اداره گاز به شماره های……

و اطلاع یافتن از علت و مدت زمان قطع منابع

۲- روشن کردن ژنراتورهای اضطراری

۳- در صورت طولانی بودن قطع منابع بیش از …….ساعت تماس با مدیر ارشد جهت کسب تکلیف

۴- انتقال مواد فاسد شدنی به محل تعیین شده

نام شرکت:

نام مسئول:

آدرس:

تلفن:

۵- ثبت موارد در فرم اعلام بروز عدم انطباق به کد……

۶- اطلاع به راهبر تیم/ نماینده مدیریت و مدیر QC جهت تعیین تکلیف و تشکیل جلسه

۷- تشکیل جلسه تیم ایمنی و تدوین اقدامات اصلاحی و اصلاح و تعیین میزان ضایعات و تعیین تکلیف آنها

۸- ارائه گزارش به مدیر عامل

راهبر تیم ایمنی

شرایط اضطراری

مسئول اقدام

شرح اقدام

آلودگی میکروبی از قبیل جنون گاوی

تب مالت

آنفولانزای مرغی و …….

مدیر QC

راهبر تیم ایمنی

مدیر QC و راهبر تیم ا

تیم ایمنی

راهبر تیم

راهبر تیم

۱- شناسایی آلودگی

۲- جداسازی و شناسایی مواد آلوده و میزان و شدت الودگی

۳- اطلاع به تیم ایمنی جهت برگزاری جلسه اضطراری و مدیر ارشد

۴- برگزاری جلسه تیم ایمنی و تعیین اقدامات اصلاحی و اصلاح

۵- اطلاع به اداره دامپزشکی با شماره……..

اداره نظارت بر مواد غذایی به شماره………

۶- قرنطینه کردن موارد مشکوک تا تعیین تکلیف

۷- تدوین راهکارهایی جهت جلوگیری و پیشگیری از بروز حوادث این چنین

۸- ثبت سوابق

۹- ارائه گزارش به مدیر ارشد

نام افراد تیم ایمنی

شماره تماس

آدرس

دیدگاه ها بسته شده است