ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ میلادی و ترتیبات اجرایی آن ISO 9001:2015
آوریل 13, 2015
GDP ) Good Dairy Farming Practices) استاندارد عملیات خوب دامداری
آوریل 19, 2015

ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -ISO 14001:2015 | Ics ایران

یادداشتی از دکتر علی مبارکی مدیر عامل ICS ایران

ایزو ۱۴۰۰۱در سال ۲۰۱۵ میلادی مورد ویرایش جدید قرار گرفت و از سپتامبر ۲۰۱۵ قابلیت اجرا خواهد داشت.شرکتهای دارنده گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱دو سال فرصت دارند تا نسبت به انجام بازنگری در سیستم موجود و انطباق خود با الزامات جدید اقدام نمایند.

شرکت ICS در حال حاضر در حال اماده سازی خود برای انجام ممیزی بر اساس ویرایش جدید بوده و پس از ارزیابی سازمان اعتبار بخشی و صدور مجوز اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۱ برمبنای ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ امکان تغییر ویرایش و ممیزی مجدد شرکتهای جدید و یا شرکتهای دارنده گواهی نامه ای که تغییرات را اعمال نموده اند را خواهد داشت.

شرکت ICS  ایران در حال حاضر در حال آماده سازی دوره آموزشی است که بتواند سازمانهایی که از این شرکت دریافت گواهی نموده اند را آموزش داده و پس از آماده سازی این شرکتها و استقرار الزامات جدید گواهی انها را با هزینه مناسب تغییر دهد.

متعاقبا متن تغییرات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به اطلاع مشتریان عزیز خواهد رسید.

دیدگاه ها بسته شده است