اهداف ممیزی Audit Objectives

:Objectives of ICS Great Middle East Audit

اهداف ممیزی:

:Stage 1 Audits

ممیزی مرحله اول:

:The objectives of a Stage 1 Audit are to

اهداف مرحله اول ممیزی:

Assess your Documented Management System

 • ممیزی مدارک و مستندات سیستم مدیریت کارفرما

Evaluate your Locations and any site-specific conditions

 • ارزیابی محل کارفرما و شرایط ویژه محل و گفتگو با کارکنان کارفرما برای تعیین آمادگی در خصوص ممیزی مرحله دوم

Assess your understanding of the requirements of the standard

 • بررسی وضعیت وممیزی میزان درک کارفرما در مورد الزامات استاندارد بویژه در رابطه با شناسایی جنبه های کلیدی عملکرد و جنبه های مهم فرآیندها ، اهداف و اجرای سیستم مدیریت

Agree the scope of your Documented Management System, processes and location(s) and related statutory and regulatory aspects and associated risks

 • جمع آوری اطلاعات لازم با توجه به دامنه شمول سیستم مدیریت ، فرآیند ها و محل های کارفرما و جنبه های قانونی و مقرراتی مرتبط و مطابقت با جنبه های کیفی و قانونی و ریسک های مرتبط

Establish your planning arrangements for Internal Audits and Management Reviews

 • ارزیابی در مورد ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت

Plan the Stage 2 Audit, Determine your readiness for a Stage 2 Audit

 • تمرکز بر طرح ریزی ممیزی مرحله دوم از طریق دستیابی به درک کافی از سیستم مدیریت کارفرما و فعالیتهای در محل در زمینه جنبه های مهم احتمالی و بازنگری و تخصیص منابع برای ممیزی مرحله دوم و توافق با کارفرما در مورد جزئیات ممیزی مرحله دوم

Identify any areas for potential Improvement /nonconformities of the Management System

 • تعیین یافته های ممیزی مرحله اول از جمله شناسایی موارد عدم انطباق و بهبود و اعلام به کارفرما

:Stage 2 Audits, Re-Audits

اهداف ممیزی مرحله دوم ، ممیزی صدور گواهی مجدد:

:The objectives of a Stage 2 Audit are to

اهداف ممیزی مرحله دوم عبارتند از:

Evaluate the implementation and effectiveness of your Management System

 • بررسی اجرای سیستم مدیریت کارفرما از جمله اثر بخشی آن

Assess your performance against key performance objectives and targets (monitoring, measuring, reporting and reviewing)

 • پایش ، اندازه گیری و گزارشدهی و بازنگری عملکرد کارفرما بر اساس اهداف عملکردی کلیدی همخوان با انتظارات استاندارد سیستم مدیریت

Evaluate your legal compliance, operational control of processes, Internal Audits, Management Reviews and Policies

 • سیستم مدیریت و عملکرد کارفرما در خصوص مطابقت با قانون و کنترل عملیاتی فرآیندهای کارفرما ، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت

Evaluate links between the normative requirements, policy, performance objectives and targets, responsibilities, competence of personnel,operations, procedures, and performance data

 • ارتباطات بین الزامات مقرر شده ، خط مشی ، اهداف و اهداف کوتاه مدت عملکردی، مسئولیتها مطابق با انتظارات استاندارد سیستم مدیریت ، الزامات قانونی ،شایستگی کارکنان، عملیات ، روش های اجرایی ، داده های عملکردی و یافته های ممیزی داخلی و نتیجه گیری ها

Identify any areas for potential Improvement of the Management System

 • تعیین یافته های ممیزی مرحله اول از جمله شناسایی موارد عدم انطباق و بهبود و اعلام به کارفرما

Analysis on audit findings during stage 1 – stage 2 audits and presentation to client

 • تیم ممیزی تمام اطلاعات و شواهد ممیزی جمع آوری شده در حین ممیزی های مرحله اول و دوم را به منظور بازنگری یافته های ممیزی و توافق بر روی نتیجه گیری های ممیزی تحلیل و ارائه می نماید.
 

:Surveillance Audits

ممیزی های بازبینی

:The objectives of a Surveillance Audit are to

اهداف ممیزی های بازبینی عبارتند از:

Ensure your Management System has continued to fulfill requirements between Audits

 • اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کارفرما بطور دائمی الزامات مورد نیاز را تامین می نمایند

Ensure Internal Audits and Management Review have been performed to program

 • ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت کارفرما طبق برنامه تعیین شده اجرا می شوند

Review actions taken on nonconformities identified during previous Audits

 • بازنگری اقدامات انجام شده در مورد عدم انطباق های شناسایی شده طی ممیزی قبلی

Evaluate your handling of any complaints

 • رسیدگی به شکایات مشتریان

Evaluate the continued effectiveness of the management system, with regard to achieving your objectives

 • اثر بخشی سیستم مدیریت با توجه به دستیابی به اهداف سازمانی که صدور گواهی بر آن صورت پذیرفته است

Evaluate your legal compliance and performance

 • ارزیابی از میزان انطباق با مقررات و قوانین ملی و بین المللی و ارزیابی عملکرد کارفرما

Ensure continuing operational control

 • کنترل عملیاتی مداوم

Review any changes to your organization since the previous Audit

 • بازنگری هر گونه تغییرات در سازمان کارفرما از زمان ممیزی قبلی تاکنون

Ensure that ICS Great Middle East and the Accreditation Body marks are being used correctly

 • اطمینان از استفاده و بکار گیری صحیح از علامت ها و لوگوی سازمان گواهی دهنده و سازمان اعتبار بخشی

Identify any areas for potential Improvement of the Management System

 • شناسایی نواحی مستعد بهبود کارفرما
 

For Terms and Conditions/Code of Practice, please visit Terms and Conditions

برای اطلاع از سایر شرایط و ضوابط و قوانین آی سی اس به بخش ذیربط رجوع فرمایید.