امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001

 معرفی سیستم  مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

توضیحاتی در مورد ایزو امنیت اطلاعات:

ایزو  امنیت اطلاعات (ISO/IEC 27001) مهمترین استاندارد بین المللی برای طراحی و اجرا و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.

ایزو امنیت اطلاعات به مفهوم حفاظت و مراقبت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مقابل هر گونه مخاطره و تهدید است. مخاطرات و تهدیدهای این حوزه شامل دسترسی، کاربرد، افشاء، قطع، تغییر یا انهدام غیر مجاز اطلاعات است. تامین امنیت اطلاعات نیاز حیاتی هر سازمانی است.

هدف سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS):

– مقابله با تهدیدات امنیتی

– آمادگی سازمان در مواجهه و واکنش به وقایع امنیتی احتمالی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ با ما تماس بگیرید.