الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۹

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۸
نوامبر 29, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۱۰
دسامبر 6, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۹ | Ics ایران

۶-۲ اهداف کیفیت در ایزو و طرح ریزی جهت دست یابی به آنها

۶-۲-۱ سازمان باید اهداف کیفیت را در بخش ها، سطوح و فرآیندهای مرتبط مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت استقرار دهد.

اهداف کیفیت در ایزو باید:

الف) سازگار با خط مشی کیفیت در ایزو باشند،

ب)  قابل اندازه گیری باشد،

ت)  الزامات قابل کاربرد را درنظر گیرند،

ث)  مرتبط با انطباق با محصولات و خدمات و ارتقای رضایت مشتری باشد،

ج)  پایش شوند،

ح)  اعلام شوند،

خ)  و در موارد مقتضی به روزآوری شوند.

سازمان باید اطلاعات مدونی را در خصوص اهداف کیفیت در ایزو نگهداری(maintain) نماید.

۶-۲-۲-سازمان هنگام طرح ریزی چگونگی دست یابی به اهداف کیفیت در ایزو باید تعیین کند که:

الف) چه چیزی انجام خواهد شد،

ب)  چه منابعی موردنیاز خواهد بود،

ت)  چه کارکنانی مسئول خواهند بود،

ث)  چه زمانی به پایان خواهد رسید،

ج)  چگونه نتایج ارزیابی خواهند شد.

۶-۳ طرح ریزی تغییرات

هنگامی که سازمان نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت در ایزو را تعیین می کند، تغییرات باید به شکلی طرح ریزی شده انجام شوند(۴-۴ را ببینید).

سازمان باید به موارد زیر توجه کند:

الف) مقصود از تغییرات و پیامدهای محتمل آنها،

ب)  یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت در ایزو،

ت)  در دسترس بودن منابع،

ث)  تخصیص یا باز-تخصیص مسئولیت ها و اختیارات.

دیدگاه ها بسته شده است