الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۸

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۷
نوامبر 23, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۹
دسامبر 5, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۸ | Ics ایران

۵-۳ نقش ها،مسئولیت ها و اختیارات سازمانی در ایزو ۹۰۰۱

مدیریت باید اطمینان یابد که مسئولیت ها و اختیارات در ایزو ۹۰۰۱برای نقش های مرتبط، تعریف شده و در سراسر سازمان اعلام و درک شده اند.

مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیارات در ایزو ۹۰۰۱را برای موارد زیر تعیین نماید:

الف) اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللی مطابقت دارد،

ب)  اطمینان از این که فرآیندهای سازمان  برون دادهای مورد انتظار از هر فرآیند در ایزو ۹۰۰۱را تامین می نمایند،

ت)  گزارش دهی درباره عملکرد سیستم مدیریت در ایزو ۹۰۰۱ ،

ث)  اطمینان از ترویج مشتری مداری (تمرکز بر مشتری) در داخل سازمان،

ج)  هنگام طرح ریزی و اعمال تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت در ایزو ۹۰۰۱ ، یکپارچگی سیستم حفظ می شود.

۰         طرح ریزی

۶-۱ اقدامات برای شناسایی ریسک ها و فرصت هادر ایزو ۹۰۰۱

۶-۱-۱ هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت در ایزو ۹۰۰۱، سازمان باید با موارد ارجاع داده شده در بند ۴-۱ و الزامات ارجاع داده شده در بند ۴-۲ توجه کرده و ریسک ها و فرصت ها با توجه به موارد ذیل را تعیین نماید:

الف) اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱می تواند نتایج مورد انتظار را برآورده سازد،

ب)  ارتقای اثرات مطلوب،

ت)  پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب،

ث)  دست یابی به بهبود.

۶-۱-۲ سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند:

الف) اقداماتی برای درنظرگرفتن این ریسک ها و فرصت ها

ب)  چگونگی:

۱-      یکپارچه سازی و اجرای این اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱سازمان (۴-۴ را ببینید)،

۲-      ارزیابی اثربخشی این اقدامات.

اقدامات به کارگرفته شده برای درنظرگرفتن ریسک ها و فرصت ها باید متناسب با پیامد بالقوه بر انطباق محصولات و خدمات باشد.

یادآوری ۱: گزینه ها برای درنظر گرفتن ریسک ها می تواند شامل اجتناب از ریسک، اتخاذ ریسک به منظور به دست آوردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یا توالی، تسهیم ریسک، یا حفظ ریسک با یک تصمیم اعلام شده باشد.

یادآوری ۲: فرصت ها می تواند منجر به اتخاذ یک روش جدید، ارائه محصولات جدید، گشودن بازارهای جدید، شناسایی مشتریان جدید، ایجاد شراکت، بهره گیری از فناوری های نو و دیگر امکانات مطلوب و بادوام برای درنظر گرفتن نیازهای سازمان یا مشتریان شود.

دیدگاه ها بسته شده است