الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۷

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۶
نوامبر 15, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۸
نوامبر 29, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۷ | Ics ایران

 

۵-۱-۲ مشتری مداری/تمرکز بر مشتری در ایزو ۹۰۰۱

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود به مشتری مداری را اظهار و از طریق موارد زیر اطمینان حاصل نماید که:

الف) الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات تعیین، درک و به طور دائمی برآورده می شوند،

ب) ریسک ها و فرصت هایی که می توانند برانطباق محصول و خدمات اثر گذارند و همچنین مواردی که می توانند بر توانایی بر افزایش رضایت مشتری تاثیرگذار باشند را ، تعیین و درنظرگرفته است،

ت)  تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ می شود.

۵-۲ خط مشیایزو ۹۰۰۱

۵-۲-۱ تهیه خط مشی کیفیایزو ۹۰۰۱

مدیریت باید خط مشی کیفی ایزو ۹۰۰۱را استقرار، اجرا و نگهداری (maintain) نماید که:

الف) متناسب با مقاصد و بستر سازمان بوده و جهت گیری های استراتژیک سازمان را پشتیبانی نماید،

ب)  چارچوبی را برای تنظیم اهداف کیفیت ایزو ۹۰۰۱فراهم آورد،

ت)  شامل تعهدی در برآورده سازی الزامات قابل کاربرد باشد،

ث)  شامل تعهدی به بهبود مداومِ سیستم مدیریت کیفیتایزو ۹۰۰۱ باشد.

۵-۲-۲ اطلاع رسانی خط مشی کیفیایزو ۹۰۰۱

خط مشی کیفی ایزو ۹۰۰۱باید:

الف) دردسترس بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری (maintain)گردد،

ب)  در درون سازمان اعلام ، درک و به کار گرفته شود،

ت)  در موارد مقتضی دردسترس طرف های ذی نفع قرار گیرد.

دیدگاه ها بسته شده است