الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۶

الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش سوم
نوامبر 14, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۷
نوامبر 23, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۶ | Ics ایران

۰         رهبری در ایزو ۹۰۰۱

۵-۱ رهبری و تعهددر ایزو ۹۰۰۱

۵-۱-۱ کلیات

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود در خصوص سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱را از طریق موارد زیر اظهار نماید:

الف) به عهده گرفتن مسئولیت در برابر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱،

ب)  اطمینان از این که خط مشی کیفی و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱، استقرار یافته و با بستر و جهت گیری استراتژیک سازمان سازگار می باشند،

ت)  اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسب و کار سازمان،

ث)  ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر ریسک بنیان،

ج)  اطمینان از این که منابع موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱در دسترس می باشند،

ح)  اعلام اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱،

خ)  اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱به نتایج مورد انتظار دست می یابد،

د)  بکارگماری ، هدایت و پشتیبانی کارکنان با هدف کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱،

ذ)  ترویج بهبود،

ر)  پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات رهبری خود آن گونه که برای حوزه های مسئولیت آنان کاربرد دارد.

یادآوری: ارجاع به «کسب و کار» در این استاندارد بین المللی را می توان به صورت گستره فعالیت هایی که برای مقاصد  وجودی سازمان نقش اساسی دارند، چه سازمان عمومی، خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد، تفسیر نمود.

دیدگاه ها بسته شده است