الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۵

الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم
نوامبر 13, 2016
الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش سوم
نوامبر 14, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۵ | Ics ایران

۰         بستر سازمان در ایزو ۹۰۰۱

درک سازمان و بسترآن در ایزو ۹۰۰۱

سازمان باید موضوعات[۱] برون سازمانی و درون سازمانی را که با مقاصد[۲] و جهت گیری[۳] های استراتژیک سازمان مرتبط بوده و آنهایی که بر توانایی سازمان در دست یابی به نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت تاثیرگذارند را تعیین کند.

سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات درون سازمانی و برون سازمانی را پایش و بازنگری نماید.

یادآوری ۱: موضوعات می تواند شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط برای ملاحظات می باشد.

یادآوری ۲: درک معنای “بستر برون سازمانی” با تمرکز بر مواردی همچون قوانین حقوقی ،  فن آوری ، رقابت ، بازار ، فرهنگ ، شرایط اجتماعی و اقتصادی اعم از  بین المللی ، ملی ، منطقه ای یا محلی ، آسان می شود.

یادآوری ۳: درک معنای” بستر درون سازمانی “با توجه کردن به موارد مرتبطی همچون ارزش ها ،فرهنگ ، دانش و عملکرد سازمان آسان می شود.

 درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع در ایزو ۹۰۰۱

با توجه به اثرات یا اثرات بالقوه بر توانایی سازمان در ارائه محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی را به طور پایداری برآورده می کنند ، سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

–   طرف های ذی نفعی که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند،

–   الزامات این طرف های ذی نفع که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط است.

سازمان باید اطلاعات مرتبط با این طرف های ذی نفع و الزامات مرتبط با آنها را پایش و بازنگری کند.

 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت در ایزو ۹۰۰۱

سازمان برای استقرار دامنه کاربرد باید “مرزها” و “قابلیت کاربرد ” سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف) موضوعات درون سازمانی و برون سازمانی ارجاع داده شده به بند ۴-۱،

ب) الزامات طرف های ذی نفع ارجاع داده شده در بند ۴-۲،

ت) محصولات و خدمات سازمان.

سازمان باید کلیه الزامات این استاندارد بین المللی (در صورت قابل اجرا بودن ) را در دامنه سیستم مدیریت کیفیت خود به کار گیرد.

دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱سازمان باید در دسترس بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری (maintain)شود. دامنه باید نوع محصولات و خدمات تامین شده را توصیف نماید. سازمان باید دلایل موارد عدم کاربرد هر یک از الزامات این استاندارد بین المللی را توجیه نماید.

انطباق با این استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تنها زمانی قابل ادعاست که موارد عدم کاربرد الزامات ، بر توانایی یا مسئولیت سازمان در اطمینان از انطباق محصولات و خدمات و ارتقای رضایت مشتری تاثیرگذار نباشد.

۴-۴ سیستم مدیریت کیفیت در ایزو ۹۰۰۱ و فرآیندهای آن

۴-۴-۱  سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیندهای موردنیاز و تعاملات بین آنها را در تطابق با الزامات استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ را  “استقرار ” ، ” اجرا ” ، ” حفظ” و به طور مداوم “بهبود” دهد.

سازمان باید فرآیندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان تعیین نموده و باید:

الف)  ورودی های الزامی و خروجی های مورد انتظار از این فرآیندها را تعیین نماید،

ب)  توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین نماید،

ت)  معیارها و روش های مورد نیاز (شامل پایش، اندازه گیری و شاخص های عملکرد مرتبط) را برای اطمینان از عملیات و کنترل اثربخش این فرآیندها تعیین کرده و به کار گیرد،

ث)  منابع موردنیاز برای این فرآیندها را تعیین کرده و از دسترس پذیری آنها اطمینان یابد،

ج)  مسئولیت ها و اختیارات هر فرآیند را تعیین و واگذار نماید ،

ح)  ریسک ها و فرصت ها را آن گونه که در انطباق با الزامات بند ۶-۱ تعیین شده اند درنظر گیرد،

خ)  این فرآیندها را ارزیابی کرده و برای اطمینان از این که این فرآیندها به نتایج موردانتظار دست می یابند، تغییرات مورد لزوم را اعمال نماید.

د)  فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را بهبود دهد.

۴-۴-۲  در موارد ضروری، سازمان باید:

الف) اطلاعات مدون برای پشتیبانی از عملیات این فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را نگهداری(maintain) نماید،

ب)  اطلاعات مدون را برای اطمینان از این که این فرآیندها آن گونه که طرح ریزی شده ، اجرا نیزمی شوند را نگهداری(retain) نماید.

[۱] Issues

[۲] Purpose

[۳] Direction

دیدگاه ها بسته شده است