الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۴

الزامات سیستم های مدیریت زیست محیطی BS EN ISO 14001:2015
نوامبر 12, 2016
الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم
نوامبر 13, 2016

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۴ | Ics ایران

 

سیستم مدیریت کیفیت نیازمندیها و الزامات

۰         دامنه کاربرد

این استاندارد بین المللی نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی مشخص می کند که یک سازمان:

الف) نیازمند اثبات توانایی پایدار خود در تامین محصولات و خدماتی است که الزامات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی را تامین نموده اند،

ب) در نظر دارند تا رضایت مشتری را از طریق به کارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و تضمین انطباق با الزامات مشتری و الزامات مقرراتی و قانونی مناسب بهبود دهند.

الزامات این استاندارد بین المللی عمومی بوده و برای همه سازمان ها بدون توجه به نوع و اندازه یا محصولات و خدماتی که ارائه می کنند، مناسب می باشد.

یادآوری ۱: در این استاندارد بین المللی واژه ی «محصول» یا «خدمت» تنها برای محصولات و خدماتی کاربرد دارد که برای مشتری مد نظر است یا الزام کرده است.

یادآوری۲: الزامات قانونی و مقررات می تواندبه عنوان الزام حقوقی نیز بیان شود.

۱         مراجع

تمام یا بخش هایی از مدرک زیر که به آن در این مدرک رسماَ ارجاع داده می شود ، برای بکارگیری این استاندارد الزامی است. برای مراجع تاریخ دار تنها ویرایش اشاره شده کاربرد دارد. برای مراجع بدون تاریخ آخرین ویرایش مدرک ارجاع شده (شامل تمامی متمم ها)کاربرد دارد.

ISO 9000:2015  سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان.

۲        اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریف ارایه شده در ISO 9000:2015 بکارگرفته می شود.

دیدگاه ها بسته شده است