الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۱۰

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۹
دسامبر 5, 2016
تاریخچه ایزو
اکتبر 22, 2017

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۱۰ | Ics ایران

۷پشتیبانی

۷-۱ منابع

۷-۱-۱ کلیات

سازمان باید منابع موردنیاز برای “استقرار” ، ” اجرا “، “حفظ”  و” بهبود” مستمر سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را تعیین و فراهم کند.

سازمان باید موارد ذیل را در نظر گیرد:

الف) قابلیت های منابع موجود و نیز محدودیت های آنها، وجود منابع داخلی،

ب) آن چه که موردنیاز است از تامین کنندگان برون سازمانی فراهم شود.

۷-۱-۲ کارکنان

سازمان باید کارکنان مورد نیاز برای “اجرای اثربخش سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱” و  “عملیات” و “کنترل فرآیندها” ی سازمان را تعیین و فراهم نماید.

۷-۱-۳ زیرساخت

سازمان باید زیرساخت ضروری برای انجام عملیات فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ و نیز حصول انطباق محصولات و خدمات را تعیین، فراهم و حفظ نماید.

نکته: زیرساخت می تواند شامل :

الف) ساختمان ها و تاسیسات مرتبط،

ب) تجهیزات شامل سخت افزار و نرم افزار،

ت) منابع حمل و نقل،

ث) فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۷-۱-۴ محیط عملیاتی فرآیندها

سازمان باید محیط ضروری برای عملیاتِ فرآیندها و نیز حصول انطباق  محصولات و خدمات خود را تعیین، فراهم و حفظ نماید.

یادآوری: یک محیط مناسب می تواند ترکیبی از عوامل انسانی وفیزیکی باشد. مثل:

الف) اجتماعی (عدم تبعیض ، آرامش ، عدم مقابله)،

ب) روانشناختی (کاهش تنش، پیشگیری از خستگی، حمایت عاطفی)،

ت) فیزیکی (دما،حرارت، رطوبت، روشنایی، جریان هوا، بهداشت، سروصدا).

این عوامل اساساَ بسته به محصولات و خدمات ارائه شده می توانند متفاوت باشند.

دیدگاه ها بسته شده است