الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش سوم

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۵
نوامبر 14, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۶
نوامبر 15, 2016

الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش سوم | Ics ایران

۱         رهبری در ایزو ۱۴۰۰۱

۵-۱ رهبری و تعهد در ایزو ۱۴۰۰۱

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را با رعایت سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱  و از طریق موارد زیر اثبات نماید:

الف) به عهده گرفتن مسئولیت اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ،

ب) اطمینان از این که خط مشی زیست محیطی و اهداف زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ استقرار یافته و با بستر و مسیر استراتژیک سازمان سازگار می باشند،

ت) اطمینان از ادغام الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ با فرآیندهای کسب و کار سازمان،

ث) اطمینان از این که منابع موردنیاز برای سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ در دسترس می باشند،

ج) اعلام اهمیت “اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی” و ” انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ “،

ح) اطمینان از این که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ به نتایج مورد انتظار دست می یابد،

خ) هدایت و پشتیبانی از کارکنان مشارکت کننده در اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ،

د) ترویج بهبود مداوم،

ذ) پشتیبانی از دیگر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات رهبری خود، قابل کاربرد در حوزه های مسئولیت وی.

یادآوری: ارجاع به کسب و کار در این استاندارد بین المللی را می توان به صورت گسترده به فعالیت هایی که برای اهداف و مقاصد  وجودی سازمان نقش اساسی دارند، تفسیر کرد.

۵-۲ خط مشی زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

مدیریت باید خط مشی زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ را در درون دامنه ی کاربرد تعریف شدهء سیستم مدیریت زیست محیطی، استقرار، اجرا و حفظ نماید که:

الف) متناسب با مقاصد و بستر سازمانی شامل ماهیت، اندازه و پیامدهای زیست محیطی فعالیت ها، محصولات و خدمات باشد،

ب) چارچوبی را برای تنظیم اهداف زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ فراهم آورد،

ت) شامل تعهدی به حفاظت از محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ شامل پیشگیری از آلودگی و دیگر تعهدات مرتبط با بستر سازمانی باشد.

یادآوری: دیگر تعهدات در حفاظت از محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ می تواند شامل استفاده پایدار از منابع، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری و حفاظت از تنوع زیستی و زیست بوم باشد.

الف) شامل تعهدی در پوشش دادن الزامات انطباقی سازمان باشد،

ب) شامل تعهدی به بهبود مداوم سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ در راستای ارتقای عملکرد زیست محیطی باشد.

خط مشی زیست محیطی باید:

الف) به عنوان اطلاعات مدون نگهداری گردد،

ب) در درون سازمان اطلاع رسانی(اعلام) شود،

ت) دردسترس طرف های ذی نفع قرار گیرد.

دیدگاه ها بسته شده است