الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۴
نوامبر 13, 2016
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۵
نوامبر 14, 2016

الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم | Ics ایران

۱         بستر سازمانی

۴-۱ درک سازمان و بستر آن

سازمان باید موارد برون سازمانی و درون سازمانی را که با مقاصد[۱] سازمان مرتبط بوده و آنهایی را که بر توانایی سازمان در دست یابی به نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت زیست محیطی تاثیرگذارند، را تعیین نماید. این گونه موارد باید شامل “وضعیت های زیست محیطی که تحت تاثیر قرار می گیرد و یا قابل تاثیرگذاری بر سازمان است” گردد.

۴-۲ درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

سازمان باید تعیین نمایدکه :

الف) طرف های ذی نفعی که با سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو مرتبط هستند،

ب) نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع که با سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو مرتبط است،

ت) آن نیازهای و انتظاراتی که جزء الزامات انطباقی سازمان به حساب می آیند.

۴-۳ تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی

سازمان باید مرزها و قابلیت بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو خود را برای تعیین دامنه کاربرد تعیین نماید.

سازمان ،هنگام تعیین دامنه کاربرد، باید موارد زیر را در نظر گیرد:

الف) موارد درون سازمانی و برون سازمانی ارجاع داده شده در بند ۴-۱،

ب) الزامات انطباقی ارجاع داده شده در بند ۴-۲،

ت) بخش ها، عملکردها و مرزهای فیزیکی سازمان،

ث) فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان،

ج) مسئولیت ها و توانایی در انجام کنترل ها و تأثیرات آن.

نیاز است که کلیه فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان که در دامنه کاربرد تعریف شده است توسط سیستم مدیریت زیست محیطی دربرگرفته شوند.

دامنه کاربرد، باید در دسترس طرف های ذی نفع بوده و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری شود.

۴-۴-سیستم مدیریت زیست محیطی

برای دست یابی به نتایج مورد انتظار، شامل ارتقای عملکرد زیست محیطی ایزو ، سازمان باید یک سیستم مدیریت زیست محیطی را شامل فرآیندهای موردنیاز و تعاملات آنها را در تطابق با الزامات استاندارد بین المللی ایزو ، استقرار ، اجرا ، حفظ نموده و به طور مداوم بهبود دهد.

سازمان باید دانش به دست آمده از بندهای ۴-۱ و ۴-۲ را هنگام استقرار و حفظ سیستم مدیریت زیست محیطی، مورد نظر قرار دهد.


[۱] Purpose

دیدگاه ها بسته شده است