اعتبار بخشی آزمایشگاه های مرتبط با کشاورزی

اعتبار بخشی آزمایشگاه های مرتبط با کشاورزی شامل موارد زیر می باشد:

آزمایشگاههای آب و خاک، آزمایشگاه های سنجش سموم و فلزات سنگین، آزمایشگاه های صنایع غذایی، آزمایشگاه های صنایع داروهای گیاهی و آرایشی بهداشتی، کلینیک های گیاهپزشکی و …

 

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهی نامه، با ما تماس بگیرید.