صدور گواهی‌نامه مدیریت تلفیقی آفات (IPM (Integrated Pest Management از ACS Canada
ژانویه 6, 2015
در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۱)
ژانویه 10, 2015

استاندارد ISO 14046:2014 منتشر شد. | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان ICS

این استاندارد جز، سری استانداردهای مدیریت محیط زیست است که دربر گیرنده : اصول ، نیازمندیها و خطوط راهنما ، در خصوص ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب (water footprint) می باشد که در سطوح مختلف ؛ محصول، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد.ISO 14046:2014

Environmental Management — Water Footprint—principles,requirements and guidelines

با استفاده از این استاندارد میتوان ارزیابی های لازم از وضعیت آب را در قالب یک ارزیابی منفرد و یا بخشی از ارزیابی جامع محیط زیستی به انجام رسانده و نتایج را بصورت گزارش ایجاد نمود.در این استاندارد فقط آن بخش از اثرات زیست محیطی هوا و خاک که مشخصا بر آب تاثیر گذار می باشند مورد نظر قرار می گیرد.

از فوائد بکارگیری این استاندارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

–         ارزیابی از موضوعات بالقوه محیط زیستی که میتواند اثر نامطلوب بر روی آب داشته باشند.

–         ایجاد زمینه مناسب جهت کاهش اثرات نامطلوب بر روی آب

–         فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مدیریت آب و استفاده مطلوب از آن

–         ایجاد زمینه مساعد جهت تهیه اطلاعات و گزارشات مستمر و علمی در خصوص مصرف آب

–         ایجاد نگاه مثبت نزد مشتریان و ذینفعان با توجه به نوع نگرش و عملکرد پایدار سازمان در جهت اهمیت بخشی به آب و مصرف بهینه آن

در نتیجه با توجه به ارزش فوق العاده آب در چرخه زندگی بشر و بحران روزافزون آن در کشور، اهمیت بکارگیری و استفاده از اینگونه استانداردها در کلیه صنایع و سازمانهای دولتی و غیردولتی هر روز بیشتر می شود زیرا که از این طریق،موضوع آب به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران، در کنار بقیه اهداف سازمانی مطرح و برقرار می گردد تا دنبال آنگامی موثر در حفظ این سرمایه حیاتی برداشته شود.

شرکت ICS آمادگی دارد تا نسبت به انجام مطالعه  پروژ ه های ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب بر اساس استاندارد ISO 14046 همکاری لازم را با سازمانهای متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی انجام دهد.

دیدگاه ها بسته شده است