ایزو ۹۰۰۱
مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
دسامبر 20, 2017
ایزو مدیریت-انرژی-ISO-50001-2011
مزایا و اهمیت استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژیISO 50001:2011
ژانویه 1, 2018

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی | Ics ایران

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی

شرکت ICS در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

مدیریت انرژی ISO 50001:2011

شرکت ICS با سابقه دو دهه فعالیت در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو کیفیت ، غذایی کشاورزی و… در صنایع و مراکز خدماتی مختلف، بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانهای صنعتی، خدماتی، غذایی، دارویی وکشاورزی انجام داده است ، نتایج حاصله نشان می دهد که بحث انرژی (آب، برق، گاز، سرمایش و گرمایش) و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن مورد توجه جدی صاحبان صنایع و متولیان مراکز خدماتی قرار نگرفته است، تحلیل ها حاکی از این بود که عوامل متعددی در این امر دخیل بوده و برخی از مهمترین این عوامل به شرح زیر است:

استاندارد-سیستم-ایزو-مدیریت-انرژی

شرکت ICS در زمینه آموزش و ممیزی استانداردهای ایزو بررسیهای متعددی را درخصوص چگونگی استفاده از منابع ارزشمند انرژی در سازمانها انجام داده است

ارزان بودن حامل های انرژی درکشور، عدم آگاهی مدیران از فواید و مزایای صرفه جویی انرژِی، نبود دانش و اطلاعات کافی درخصوص چگونگی راههای صرفه جویی انرژی، فرسودگی دستگاهها و هزینه بر بودن تعویض آنها، راندمان پایین تجهیزات انرژی بر و عدم وجود فرهنگ صرفه جویی در افراد.

ازآنجایی که روند صعودی افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های سوخت درکشور درگیر شدن تمامی بخش های جامعه را در فعالیتهای صرفه جویی انرژی می طلبد و این امر برای صاحبان صنایع و حرف و کارخانجات که مصرف انرژی جزوه برنامه روزانه و مستمر آنهاست ضرورتی اجتناب ناپذیر است، لذا انجام هرگونه فعالیت در راستای مدیریت مصرف انرژی به شکل قابل ملاحظه ای تاثیراتی را برکاهش میزان سوخت و هزینه های عملیاتی داشته و درآمدهای حاصله ازمحل صرفه جویی ها فرصت های ارزشمندی را ایجاد و دستیابی سازمانها را به اهداف و برنامه های خود تسهیل می نماید.

با عنایت به اینکه استفاده بهینه از انرژی و بهره وری در مصرف آن نیازمند داشتن برنامه ای مدون و مشخص بوده و در قالب سیستم ایزو مدیریت انرژی قابل ارائه است، همچنین دستیابی به نتایج اثر بخش در گرو استفاده از ابزارها و راهنما ها و منابع اطلاعاتی درخصوص چگونگی لحاظ نمودن ایزو مدیریت انرژی در ساختار مالی سازمانها می باشد و از طرفی اهمیت جهانی انرژی و برنامه های بین المللی برای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و لزوم دیدگاه واحدی برای این امر ضرورت استفاده از استانداردهای جهانی را مبرهن می سازد.
لذا موارد فوق شرکت ICS را برآن داشت که مسئله استاندارد سیتم مدیریت انرژی را در دستور کار خود قرار داده و با معرفی این استاندارد به صاحبان صنایع و مسئولان مراکز خدماتی ، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای آنان گامی کوچک درحفظ منابع خدا دادی و ارزشمند انرژی کشورمان بر دارد نوشته حاضر رویکرد جدید شرکت ICS به این مسئله رانشان داده و بر این نکته اذعان دارد که اولین گام در این مسیر حساس سازی سازمانها نسبت به موضوع انرژی ، ارزش و اهمیت آن و آگاهی بخشی به چگونگی استفاده بهینه از آن است.

ازآنجایی که ذخایر انرژیهای فسیلی درجهان رو به کاهش بوده و خطری جدی جهان را تهدید می کند و یکی از چالشهای اساسی در دنیا چگونگی مصرف حامل های انرژی بوده و عزم جهانی بر کاهش مصرف و استفاده بهینه از آن و در صورت امکان استفاده از انرژیهای جایگزین میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.