آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵

توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت آموزش:

فرآیند آموزش براساس ایزو ۱۰۰۱۵ می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اند ازه گیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد، اجرای اثربخش ایزو مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجود در ایزو ۱۰۰۱۵، سازمان ها علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک “سازمان یادگیرنده ” حرکت می نمایند. سازمان هایی که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند، این ایزو را مستقر می سازند آموزش فرآیند ارائه و تکوین دانش، مهارت ها و رفتارها جهت تامین الزامات را فراهم می سازد و شایستگی از طریق به کارگیری دانش، مهارت ها و رفتارها در عملکرد به دست می آید.

ضرورت استقرار ایزو موثر فرآیند آموزش:

امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها و سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرآیند آموزش، قویترین ابزاری است که می تواند راه گشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد. ایزو ۱۰۰۱۵ راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند موثر آموزش در سازمان ها می باشد.

مزایای  استقرار ایزو فرآیند آموزش – ایزو ۱۰۰۱۵:

به راحتی برای شرکت های آشنا با فرآیند رویکرد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت قابل درک است. سازمان هایی که سایر ابزارهای کیفی نظیر مدل TQM یا EFQM را اجرا کرده اند، نیز می توانند از این استاندارد استفاده کنند. به منظور برآورده کردن الزامات نیازهای آموزش کیفیت، دستورالعمل هایی را در زمینه فناوری آموزش و آموزش سازمانی ارائه می کند. مهمترین مزیت استقرار این سیستم این است که به نیازهای آموزشی کارکنان توجه شده و آنان را در مسیر رسیدن به تعالی سازمانی با برانگیخته شدن میل خود در ارتباط بابهبود دانش محوری در سازمان ممکن میشود.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ با ما تماس بگیرید.