آزمایشگاه

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره (روز)

۱

ارزیاب Lead Assessor بر مبنای ISO 17025:2017

۵

۲

آشنایی با الزامات و ممیزی داخلی ISO 17025:2017

۳

۳

عدم قطعیت اندازه گیری 

۲

۴

تضمین کیفیت نتایج  آزمون

۳