صدور گواهینامه GMO Free محصولات کشاورزی توسط ACS کانادا
مرداد ۶, ۱۳۹۴
خدمات جدید ICS در حوزه گردشگری و توریسم
مرداد ۱۱, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۶) | Ics ایران

سری یاداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی و مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی

ردپای آب یک محصول (Water footprint of a product)  

محاسبه ردپای آب محصول به دو روش متفاوت صورت می پذیرد: ۱- نگرش حاصل جمع زنجیری (chain – summation approach) و ۲- نگرش انباشته گام به گام (stepwise accumulative approach)  ،که روش اول در موارد خاص کاربرد داشته و روش دوم که متداولتر می باشد در اکثر موارد بکار گرفته می شود. روش اول که ساده تر هم می باشد در سیستمی که فقط یک محصول خروجی دارد مورد استفاده قرار می گیرد، در این روش خاص ردپای آب محصول معادل حاصل جمع ردپای آب فرآیندهای مختلف تولیدی ، تقسیم بر کل میزان محصول می باشد. در روش دوم ردپای آب محصول از حاصل جمع ردپای آب مواد ورودی باضافه ردپای فرآیند تولیدی محاسبه می گردد. در این روش مواد ورودی و محصول خروجی می تواند یک یا چند تا باشد که در فرمول محاسباتی سهم ردپای هر یک از محصولات خروجی از ردپای مواد ورودی بطور جداگانه درنظر گرفته می شود که این سهم بصورت وزنی محاسبه می گردد.

ردپای آب مصرف کننده (Water footprint of a consumer)

ردپای آب مصرف کننده عبارت از : حجم آب تازه مصرفی یا آلوده شده طی عملیات تولید محصول یا ارائه خدماتی است که نتیجتا توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند. ردپای گروهی از مصرف کنندگان از حاصل جمع ردپای آب تک تک آنان بدست می آید.بدین ترتیب ردپای آب مصرف کننده از حاصل جمع ردپای آب مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می گردد که در آن ردپای آب مستقیم شامل آبهای مصرفی و آلوده شده در منزل و باغچه و غیره و ردپای آب غیرمستقیم شامل آبهای استفاده یا آلوده شده جهت تولید محصولات و خدماتی است که به مصرف کننده ارائه می گردد. ردپای آب مصرف کننده بر حسب حجم آب مصرفی بر واحد زمان محاسبه می شود. ردپای محصولات مصرفی   می تواند بسیار دقیق و براساس اطلاعات مرتبط با محصول و محل فرآوری آن محاسبه شده و یا طبق آمارها و اطلاعات کلی ملی یا جهانی موجود در نظر گرفته شود.

ردپای آب جغرافیایی (Water footprint of a geographically delineated area)

ردپای آب جغرافیایی عبارتست از : مجموع آب تازه مصرفی یا آلوده شده در یک حوزه یا منطقه جغرافیایی مشخص. این منطقه جغرافیایی     می تواند یک : حوزه آبگیر، حوزه رودخانه، استان، شهر، کشور یا هر منطقه هیدرولوژیکی یا اجتماعی باشد. ردپای آب جغرافیایی از مجموع ردپای آب فرآیندهای بکار رفته در آن حوزه بدست می آید و در آن تمام فرآیندهایی که منجر به مصرف یا آلوده سازی آب تازه می گردند مدنظر قرار می گیرند.

از دیدگاه حفاظت از منابع آبی یک حوزه بخصوص اگر آن منطقه با کمبود آب نیز مواجه باشد، لازم است اطلاعات مربوط به آب مجازی بکار رفته در محصولات صادراتی و وارداتی به آن حوزه بررسی و استخراج گردد و از تولید محصولات پرمصرف آبی خودداری به عمل آید. به عبارت دیگر موازنه آب مجازی منطقه باید بررسی و مدنظر قرار گیرد. موازنه آب مجازی یک حوزه جغرافیایی خاص در دوره زمانی مشخص عبارت     از: مقدار آب مجازی خالص وارد شده به آن منطقه در دوره زمانی مورد نظر است که این خود معادل کل آب مجازی وارد شده منهای کل آب مجازی خارج شده از منطقه در یک دوره زمانی مشخص می باشد.

 (Vimport,net = Vimport – Vexport  (volume/time

مثبت بودن حاصل موازنه آب مجازی به معنای در جریان بودن مسیر آب به سمت منطقه، و منفی بودن آن نشانه جاری بودن آب منطقه به دیگر مناطق می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است