ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۱۰
تیر ۲۹, ۱۳۹۴
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ – ISO 9001:2015 و آنالیز ریسک -بخش پایانی
مرداد ۳, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۵) | Ics ایران

ردپای آب یک فرآیند (Water footprint of a process)  

در صورتیکه ردپای آب خاکستری بزرگتر از صفر باشد این به معنای آن نیست که کیفیت آب طبیعی کاملا تغییر کرده و آلوده شده است. همچنین در مواردیکه ردپای آب خاکستری  کمتر از میزان جریان آب سطحی یا زیرزمینی باشد به معنای این است که مقدار آب جهت رقیق سازی آلودگی و رساندن آن به حد استاندارد کفایت می کند. اما در هر صورت ردپای آب خاکستری در محاسبات مصرف آب منظور می گردد. اگر ردپای آب خاکستری دقیقا برابر میزان جریان آب طبیعی باشد یعنی غلظت آن آب درست در حد استاندارد است.

بازچرخش و بازیافت آب روی ردپای آب خاکستری تاثیر می گذارد، بطور مثال با استفاده از فرآیند تصفیه فاضلاب ، آب برگشتی به سیستم بیشتر شده و ردپای آب خاکستری کم گردیده و یا به صفر می رسد. باید توجه داشت که خود فرآیند تصفیه فاضلاب دارای ردپای آب آبی است که به صورت تبخیر در حوضچه های رو باز اتفاق می افتد. همچنین آلودگیهای حرارتی باید در محاسبات مربوط به ردپای آب خاکستری مدنظر قرار گیرد و براساس تفاوت درجه حرارت آب تخلیه شده به محیط با درجه حرارت طبیعی آن تعیین و برآورد گردد.

یکی دیگر از آلودگیهایی که باعث آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی می شود زباله یا مواد شیمیایی موجود در کودها است اما مقدار مواد آلوده کننده و میزان نفوذ آنها در منابع آبی به راحتی قابل محاسبه نیست لذا فرمولها و مدلهای مختلفی برای محاسبه و تخمین ردپای خاکستری مرتبط با این آلودگیها بکار می رود که بعضا به ساده ترین روشهای تخمینی بسنده می شود که در هندبوکها موجود است.

مورد دیگر از اشکال آلودگی که باعث تغییر کیفیت آب می شود، تبخیر است. زمانیکه بخشی از آب تبخیر می گردد غلظت مواد شیمیایی در آب باقیمانده بالا رفته و نسبت آلودگی آن بیشتر می شود مانند غلظت نمک موجود در جریان آب آبیاری مزارع که تبخیر منجر به افزایش غلظت نمک و در نتیجه افزایش آلودگی و ردپای آب خاکستری می گردد.

اندازه گیری ردپای آب خاکستری می تواند بصورت روزانه انجام و مجموع آن برای یک سال محاسبه گردد. در صورتیکه منابع آلوده کننده به اشکال مختلف باشد می توان آلودگیهایی که شرایط بحرانی تری داشته و بیشترین آلودگی را ایجاد می نمایند مدنظر قرار داد.

باید توجه داشت که اندازه گیری ردپای آب خاکستری براساس بار آلودگی وارد شده به آبهای تازه صورت می پذیرد و نه مطابق آنالیز آب در نقاط پائین دست آب رودخانه یا زیرزمینی، زیرا که کیفیت آب در زمانهای مختلف متغیر بوده و تمرکز نقطه ای در پائین دست جریان آب باعث بروز خطا در نتیجه می گردد. بنابراین اندازه گیری و محاسبه ردپای آب خاکستری براساس میزان آلودگی ورودی به آبهای طبیعی ساده تر و دقیق تر بوده و نیازی به مدل کردن و منظور نمودن کلیه پارامتر و متغیرها در طول مسیر جریان آب نخواهد داشت.

دیدگاه ها بسته شده است