مروری بر استاندارد ISO 29001:2003 مدیریت کیفیت ویژه بخش صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی
خرداد ۳۰, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست Eco-friendly توسط ACS Canada
تیر ۸, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۴) | Ics ایران

ردپای آب یک فرآیند (Water footprint of a process)  

معمولا مفهوم آب ناشی از بازچرخش(water recycling)  و بازیافت (water reusing) جابجا شده و اشتباه گرفته می شود، در صورتیکه آب بازچرخش آبی است که مشخصا جهت همان هدف یا منظور قبلی برگشت داده می شود لیکن آب بازیافتی می تواند در هر فرآیند دیگری به کار گرفته شود. در عملیات بازچرخش هم می توان از فرآیند تصفیه فاضلاب بهره برد و هم می توان آبهای بخار شده را کندانس نموده و مورد استفاده قرارداد. عملیات بازچرخش یا بازیافت آب می نواند باعث کم شدن ردپای آب آبی(blue water) شود، همچنین عملیات فوق می تواند به کاهش آب خاکستری (grey water) منجر گردد.

ب- ردپای آب سبز (Green water footprint)

آب سبز آبی است که در اثر بارش باران در خاک ذخیره شده و در رشد گیاهان و تعرق آنها (evapotranspiration) مصرف می شود. ردپای آب سبز از طریق اندازه گیری میزان آب باران مصرفی در فرآیند رشد و تولید نباتات بدست می آید و نتیجه حاصل جمع ردپای آب سبز جهت تبخیر و تعرق باضافه آب سبز موجود یا محبوس در گیاهان و درختان می باشد که بر حسب حجم آب مصرفی بر واحد زمان بیان می شود. ردپای سبز در کشاورزی از طریق فرمولها یا مدلهای خاصی که عملیات تعرق گیاهان را متناسب با شرایط زیست محیطی آب و هوا و خاک و همچنین خصوصیات محصول کشاورزی اندازه گیری می کند، محاسبه و بدست می آید.

ج- ردپای آب خاکستری (Grey water footprint)

ردپای آب خاکستری براساس میزان آب تازه آلوده شده ناشی از فرآیندهای مختلف بدست می آید و در واقع برابر میزان آب مورد نیاز جهت رساندن سطح کیفیت آب آلوده به حالت اولیه و موجود در طبیعت می باشد.

ردپای آب خاکستری از فرمول اصلی زیر محاسبه می شود:

                                      ( زمان / جرم)  مقدار بار آلودگی

                                                                                                           ₌  (زمان / حجم آب ) ردپای آب خاکستری

          (حجم / جرم) غلظت ناخالصی آب طبیعی  –  ماکزیمم غلظت قابل قبول آب آلوده                               

باید در نظر داشت که غلظت ناخالصی آب طبیعی همان شرایطی است که آب در حالت طبیعی و قبل از دخالت بشر در کیفیت آن داشته است.

در مواردیکه ناخالصی ایجاد شده درآب ساخته دست بشر بوده و در شرایط طبیعی در آب وجود نداشته باشد و همچنین در صورتیکه غلظت آب طبیعی بطور دقیق معلوم نباشد می توان غلظت آب طبیعی در فرمول بالا را صفر در نظر گرفت. از آنجا که کیفیت آب سطحی با آب زیرزمینی متفاوت است، می توان غلظت آب طبیعی را در دو حالت فوق منظور کرده و دو مقدار مختلف ردپای آب خاکستری را بدست آورد. همچنین در مواردیکه آلودگی ها به میزان متفاوتی آب سطحی و زیرزمینی را تحت تاثیر خود قرار دهد ممکن است ردپای خاکستری با دو مقدار مختلف محاسبه و تعیین گردد.

دیدگاه ها بسته شده است