ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۵
خرداد ۱۵, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه Extended Shelf life) ESL) صنایع لبنی توسط ACS Canada
خرداد ۱۸, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۲) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از مهندس فضل اله کامیاب سرممیز سیستم های زیست محیطی ICS

ردپای آب در بسیاری از بخشها و زمینه های مختلف اجتماعی، صنعتی و کشاورزی قابل بررسی و محاسبه می باشد. ردپای آب یک کالا یا محصول از مجموع ردپای فرآیندهای مختلف تولید آن محصول حاصل می شود . جهت برآورد ردپای آب یک مصرف کننده خاص مجموع ردپای آب محصولات مختلف مصرفی او مدنظر قرار می گیرد. ردپای آب یک گروه از انسانها مانند؛ شهر، استان یا کشور معادل حاصل جمع تک تک نفرات آن اجتماع می باشد. ردپای آب یک محل جغرافیایی خاص، حاصل جمع ردپای آب کلیه فرآیندهای رخ داده در آن محل است. رد پای آب انسانهای کره زمین حاصل جمع ردپای آب همه مصرف کنندگان و معادل ردپای آب کلیه محصولات و خدمات مورد استفاده انسانها بوده که این خود مساوی با حاصل جمع آبهای مصرفی و آلوده شده توسط بشر در سراسر جهان می باشد.
ردپای مصرف کننده به ردپای تولید کننده مرتبط است و این ارتباط به واسطه وجود زنجیره تامین برقرار می شود. کل ردپای آب مختص به یک مصرف کننده از حاصل جمع ردپای آب مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می شود. بطور مثال اگر ردپای مرتبط با مصرف گوشت را مورد بررسی قرار دهیم، آن حجم از آبی که در آماده سازی و پختن گوشت مصرف و همچنین آلوده می شود به عنوان ردپای مستقیم محاسبه شده و بخش غیرمستقیم آن مربوط به زنجیره تامین بوده و متشکل از ردپای مستقیم مربوط به بخشهای؛ کشاورزی تامین کننده خوراک دام، دامداری، فرآوری کننده و فروشنده می باشد و به همین ترتیب ردپای غیرمستقیم فروشنده گوشت متشکل از ردپای مستقیم بقیه عوامل بالادست خود خواهد بود و الی آخر.
ردپای آب بر حسب حجم آب مصرفی به واحد محصول یا حجم آب بر واحد زمان بیان می شود. ردپای آب فرآیند بر حسب حجم آب در واحد زمان یا حجم آب بر واحد محصول بیان می شود. ردپای آب محصول بر حسب حجم آب مصرفی به واحد محصول (معمولا مترمکعب بر تن یا لیتر بر کیلوگرم ) می باشد.
ردپای آب جهت؛ مصرف کننده، تولیدکننده و یک محله یا منطقه همیشه بر حسب حجم مصرفی آب بر واحد زمان اعلام می شود.

دیدگاه ها بسته شده است