ICS مشاوره فنی

مجموعه ICS این خدمات را در قسمت مشاوده فنی ارایه می دهد:

– طراحی سیستم ارزیابی رضایت مشتری

– طراحی و ساخت آزمایشگاه ها

– طراحی و ساخت کارخانجات غذایی

– تهیه طرح های تجاری