ICS ارزیابی و جوایز کیفی

شرکت ICS/ACS انواع خدماتی که در حوزه ارزیابی و جوایز کیفی ارائه می دهد به شرح ذیل می باشد:

ایزو ۱۰۶۶۸

– جایزه کیفیت خدمات و محصول

– مدیر خلاق