تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش سوم
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴
پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۳)
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش سوم | Ics ایران

  گردآورنده: جناب آقای مصطفی اشعاری ، مشاور و مدرس EFQM و ارزیاب ارشد جوایز ملی بهره‏وری و تعالی سازمانی

*توضیحاتی پیرامون منطق RADAR

RADAR از چهار جزء (عنصر) اصلی ،)حاوی ۱۴ویژگی ) بشرح ذیل تشکیل شده است :
۱-
نتایج (Results): تعیین نتایجی منطبق بر اهداف استراتژیک سازمان
۲-رهیافت(رویکرد) (Approach): طرح‏ریزی و توسعه مجموعه‏ یکپارچه‏ای از رویکردهای مناسب به‏منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار حال و آینده سازمان
۳- جاری سازی(Deployment): جاری سازی رویکردها به طریق نظام‏مند به‏منظور حصول اطمینان از اجرای آن‏ها
۴-ارزیابی و تصحیح (Assessment and Refinement): ارزیابی و اصلاح رویکردهای جاری شده براساس  پایش و تحلیل نتایج به‏دست آمده و فعالیت‏های دائمی یادگیری

*در رابطه با نتایج(Results )ویژگی‏های زیر مورد بررسی قرار می‏گیرد:

   الف -مربوط و قابل استفاده بودن(Relevance&Useability) با ویژگی‏های:

۱-محدوده و مربوط بودن(Scope&Relevance): مجموعه‏‏ای به‏هم پیوسته از نتایج شامل نتایج کلیدی نشاندهنده عملکرد سازمان در رابطه با استراتژی، اهداف و نیازها و انتظارات ذی‏نفعان مربوط

 ۲-درستی)(Integrity🙁به‏موقع، قابل اطمینان و درست بودن نتایج)

۳ -بخش‏بندی Segmentation)): بخش‏بندی مناسب نتایج برای تهیه بینش‏های معنی‏دار

  ب -عملکرد(Performance)  با ویژگی‏های:

۴-روندها (Trends): مثبت یا عملکرد خوب پایدار در یک دوره حداقل ۳ساله

۵-اهداف (Targets)تعیین اهداف کمی مربوط برای نتایج کلیدی و تحقق مداوم آن‏ها در راستای اهداف استراتژیک

۶-مقایسه ها (Comparisons): (انجام مقایسه‏های بیرونی مربوط برای نتایج کلیدی و موید وضعیت مطلوب در راستای اهداف استراتژیک

۷-اعتماد(Confidence): اطمینان از پایداری سطوح عملکردی حاصل از روابط علی

*در رابطه با معیارهای توانمندساز(Enablers) نیز ویژگی‏های زیر مورد بررسی قرار می‏گیرد::

الف-رویکرد (Approach)  – به‏جهت دارا بودن ویژگی‏های:

۱-   مناسب بودن (Sound) (دارای منطق شفاف بر اساس نیاز ذی‏نفعان مربوط و مبتنی بر فرآیند

۲-   یکپارچگی (Integrated) (پشتیبان استراتژی و مرتبط با سایر رویکردها)

ب-جاری سازی (Deployment) – به‏جهت دارا بودن ویژگی‏های:

۳-   اجرا (Implemented) (در نواحی مربوط و به‏موقع)

۴- ساخت‏یافته(Structured) (اجرای نظام‏مند و منعطف  و موجد چابکی سازمانی)

ج-ارزیابی و اصلاح (Assessment & Refinement ) : به‏جهت دارا بودن ویژگی‏های:

۵-   اندازه گیری (Measurement) (مناسب اثربخشی و کارایی رویکرد و جاری‏سازی آن)

۶-  یادگیری وخلاقیت(Learning&Creativity) (برای ایجاد فرصت‏های بهبود و نوآوری)

۷-   بهبود ونوآوری (Improvement&Innovation) (ارزیابی، اولویت‏بندی و اجرای بهبودها و نوآوری با استفاده از خروجی اندازه‏گیری، یادگیری و خلاقیت)

دیدگاه ها بسته شده است