شهریور ۹, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱)

یادداشتی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی ICS Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments اهمیت و جایگاه آب […]