تیر ۱۱, ۱۳۹۳

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش چهارم

تالیف و ترجمه :دکتر شروین میرزاده -مدیر عامل ACS-ICS روسیه و CIS استانداردهای عملکرد (عناصر اصلی) نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ۱- رهبری و […]