کیفیت پزشکی IWA1

توضیحاتی در مورد سیستم IWA1:

سازمان جهانی استاندارد در سال ۲۰۰۷ اقدام به تدوین این استاندارد جهت راهنمائی نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در حیطه خدمات درمانی نمود.

با مرور اسامی متخصصین خدمات درمانی بین المللی که عضویت در تدوین و نگارش این استاندارد داشته اند به اهمیت این استاندارد و دلائل تاکید سازمان ایزو پی می بریم.

گروه ICS پیشنهاد می کند تمامی فعالیتهای خدمات درمانی که در حیطه های تخصصی ذیل می باشد مشمول استقرار و ممیزی و صدور گواهینامه بین المللی از بریتانیا یا کانادا قرار گیرد:

– بیمارستان ها و مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه های درمانی

– مجتمع های پزشکی/کلینیک های درمانی

– مطب های پزشکی و دندانپزشکی (جراحی و غیر جراحی)

– مراکز اورژانس و خدمات ویژه بیماران و معلولان

– مراکز حمل و نقل بیمار

– مراکز بازپروری بیماران روانی

– مراکز بازپروری بیماران معتاد به دارو و مواد روان گردان

– آزمایشگاه های طبی (آزمایشگاه ها می توانند این استاندارد را به عنوان استاندارد پایه آزمایشگاه استقرار داده و یا استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ را استقرار دهند)

– مراکز نگهداری معلولان و بازپروری جسمی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IWA1 با ما تماس بگیرید.