کیفیت آموزشی IWA2

هدف از تدوین استاندارد IWA2 کمک به مراکز آموزشی جهت برقراری ارتباط میان مفاهیم مطرح شده در استانداردهای سری ISO 9000 و فرایندهای جاری در سازمان‌های آموزشی و طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش می‌باشد. با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می‌توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیرگذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده نیازها و انتظارات آموزش‌گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می‌نمایند.


دامنه کاربرد استاندارد IWA2:

کلیه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی در کلیه سطوح شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، مراکز ارائه دهنده آموزش‌های از راه دور، مکاتبه‌ای و الکترونیکی می‌توانند از این استاندارد استفاده نمایند.


مزایای پیاده‌سازی ایزو مدیریت کیفیت با رویکرد IWA2:

  • تثبیت جایگاه سازمان آموزش‌دهنده در محیط اجتماعی- اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
  • حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و حرفه‌ای
  • ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
  • اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IWA2 با ما تماس بگیرید.