مروری برتکنیک های کنترل کیفیت آماری در ایزو ۹۰۰۱
فروردین ۲۷, ۱۳۹۳
چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند ارتباطات با مشتری
فروردین ۲۸, ۱۳۹۳

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیند آموزش | Ics ایران

سوالات چک لیست   توصیفی / بلی و خیر

آیا نیازهای آموزش برای کلیه پرسنل موثر بر فعالیتهای کیفی تدوین شده است  ؟

آیا در انطباق با نیازهای تعیین شده ، برنامه آموزشی تهیه و تدوین شده است ؟

آیا برنامه اموزشی ( در صورت نیاز به تامین منابع مالی ) به تصویب مدیریت رسیده است ؟

آیا در انطباق با برنامه آموزشی ، اجراء آموزش های صورت پذیرفته است ؟

آیا اجراء آموزشها ثبت شده و در پرونده آموزش افراد نگهداری می شود ؟

آیا فرم های اثر بخشی آموزشها برای کلیه دوره های آموزشی اجراء شده تکمیل شده است ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزش ها ارزیابی شده است ؟

در صورتیکه اثر بخشی آموزش ها کافی ارزیابی نشده ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

آیا برای پرسنل جدید الورود ، آموزش های خاص در نظر گرفته شده است ؟

آیا برای کلیه افراد اموزش دیده نشده ، بطور سالانه بازآموزی صورت می پذیرد ؟

آیا میزان اثر بخشی آموزشها بطور کمی محاسبه شده است ؟

آیا بهبود مستمر در فرایند آموزش وجود دارد ؟

در صورتیکه بهبود مستمر وجود ندارد ، آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدارک دیده شده است ؟

دیدگاه ها بسته شده است